Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prevalence of Depression, Anxiety, Stress, and Anger in Turkish Prisoners

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol.58, no.5, pp.1210-1218, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İslâm Ekonomisinde Temel İlkeler

İlahiyat Akademi Dergisi, no.13, pp.57-96, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mali Düşünce Sisteminde Yoksulluk Kavramına Bakış Ve Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Çözüm Önerileri

International Journal of Social Inquiry, vol.14, no.1, pp.27-52, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmelerde Vergi Yönetimi ve Konuya İlişkin Uluslararası Gelişmeler

Maliye Çalışmaları Dergisi, no.65, pp.151-176, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi Hukukunda Tebligat Usulleri Muhatabın Önemi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.139-162, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Özbek Türklerinin Milli Geleneklerine Genel Bakış

Akademik Bakış, pp.319-341, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mali Suçlarla Kurumsal Mücadele ve Bazı Ülke Örnekleri

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.40-61, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi hukukunda Takdir Komisyonu Kararlarının Dava Konusu Edilebilirliği

Vergi Sorunları, no.371, pp.23-36, 2019 (Other Refereed National Journals)

AHLAKİ TEMELLERE DAYANAN İSLAM EKONOMİSİ SİSTEMİNDE DEVLETİN ROLÜ

Akademik Bakış, no.69, pp.120-136, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BEPS EYLEMİ KAPSAMINDA DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

Akademik Bakış, no.68, pp.105-123, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Solution Recommendations To The Problems That Can Be Faced During The Implementation Of Electronic Notification At Turkish Tax System

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.2, no.4, pp.67-79, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yargı Kararı Çerçevesinde Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu

Vergi Dünyası, no.421, 2016 (Other Refereed National Journals)

Damga Vergisi Kanunu Çerçevesinde Sözleşmelerle İlgili Özel Durumlar

Gümrük V e Ticaret Dergisi, vol.3, no.8, pp.8, 2016 (Other Refereed National Journals)

INVESTMENTS AND INVESTMENT INCENTIVES IN THE BALKAN STATES

Annals of 'Constantin Brancusi' University of Targu-Jiu. Economy Series, pp.53-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kazak Türklerinde Evlenme Geleneği

Yeni Türkiye, no.54, pp.1640-1654, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Mükelleflerin E Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi Bursa Araştırması

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.59-84, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.10, pp.1-23, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kırgız Türklerinde Evlenme Geleneği

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.7-24, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırgız Cumhuriyeti’xxnde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Tabi Oldukları Vergisel Mükellefiyetler

Akademik Bakış, no.2, pp.1-13, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

KIrgızistan’xxda Mükelleflerin Vergi Kaçıranlara Bakışı

Akademik Bakış, no.4, pp.1-11, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fikri Haklar ve Bunların Telif Kazancı İstisnası Karşısındaki Durumu

Mali Çözüm, no.53, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu İhalelerinde COVID-19 Tedbirleri: Türkiye ve Avrupa Birliği Düzenlemelerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, Denizli, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.118-127

Türk Toplumlarında Bir Alternatif Çözüm Yolu OlarakAksakallık Kurumu

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Turkey, 12 - 14 December 2020, pp.425-434

Kamu Alımlarında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunun Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK ’19), Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.383-404 Creative Commons License Sustainable Development

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi MüessesininGümrük Kabahatleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

17. Uluslarası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.211-220

SSCB’NİN MİLLİYET POLİTİKASI İNŞASINDAAHISKA TÜRKLERİNE BAKIŞI

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: AHISKA TÜRKLERİ, Bursa, Turkey, 11 March 2019, pp.82-100

Yoksulluğu Azaltma Çabalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

International Congress of Economics and Business, Turkey, 11 - 13 April 2019 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ: FIRSATLAR veTEHDİTLER

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI’NIN GELİŞİM SÜRECİ

ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ, FİNANSI VE ETİK KONGRESİ (ISEFE-2018’GÜZ), İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018, pp.171-179

Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişim Süreci

ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ, FİNANSI VE ETİK KONGRESİ (ISEFE-2018’GÜZ), İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018

Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleriyle İlişkilerinde Riskler ve Fırsatlar

X. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018

Dış Ticaret Ekseninde Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi

TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.116-117

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Gümrük İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar

16. Uluslarrası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ÇİMKENT, Kazakhstan, 4 - 06 September 2018

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesinin Artırılması Açısından Paydaşların Ekinliği

16. Uluslarrası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ÇİMKENT, Kazakhstan, 4 - 06 September 2018, pp.200-201 Sustainable Development

Vergilemede Etkinlik Anlayışı Çerçevesinde Elektronik Ortam Yayıncılığının Vergilendirilmesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.205

ENERJİ POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER, FİNANSMAN SORUNU VE BU SORUNU ÇÖZMEDE KALKINMA BANKACILIĞIN KATKISI

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018 Sustainable Development

Katılım Bankacılığı Ve Kazakistan’da Katılım Bankacılığının Gelişimi

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi (İSEFE), 7 - 08 April 2018, pp.51

İslam Hukukunda Yargıç Etiği

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi (İSEFE), İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2018, pp.79-80

Orta Asya da Yükselen Radikalizm Üzerine Bir değerlendirme

IX Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, 23 - 24 October 2017

Yargılamada Sürenin Adil Yargılama İlkesi ve Usul Ekonomisi İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, Găgăuzia, Moldova, 11 - 12 September 2017

Türkiye ile Türk Dünyası Arasındaki Sosyo-Ekonomik İlişkilerin Seyri Üzerinde Bir Değerlendirme

II. TESAM ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Bursa, Turkey, 1 - 02 November 2017 Sustainable Development

Gelir Dağılımın İyileştirilmesinde Bir Araç Olarak Zekât Müessesesi ve Müslüman Ülkelerdeki Etkinliği

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS (ISEFE), İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.28-29 Sustainable Development

Brexit Sonrası Dönemde Türkiye-AB İlişkileri

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’xx17, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017

DAMGA VERGİSİ K. SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Turkey, 2 - 05 November 2017

Ölçülülük İlkesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2017

The Effect of Electronization on Tax Law in Tax Application

32nd International Public finance Conference/TR, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.293-296

Kerimov Sonrası Dönemde Özbekistan ı Bekleyen Risk ve Fırsatlar

VIII: Uludağ Uluslararası İlişkiler Sempozyumu:Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016, pp.97

Electronic Notification in Turkish Tax Law and Analysis of the Problems to be Encountered in Practice

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep, Macedonia, 28 - 30 October 2016, pp.893

Türk Vergi Hukukunda Elektronik Tebligat ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunların Analizi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep, Macedonia, 28 - 30 October 2016

KIRGIZ CUMHURİYETİ VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VEBAZI ÖNERİLER

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye- Kırgısistan İlişkileri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 May 2015, pp.23-29

VERGİLEMEDE MÜKELLEF HAKLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU

1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2015

Türk Hukukunda Vergi Tebligatı ve Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015, pp.611-622

Balkanlarda Yatırım İmkanları Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS (ICEB'15), Gostivar, Macedonia, 10 - 14 June 2015

Mülkiyet Hakkı Bağlamında Vergilemede Ve Vergi Uyuşmazlıkların Çözümünde Ölçülülük İlkesinin Uygulama Alanı

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015

Vergi Politikalarında Yeni Gelişmeler Dualist Vergi Sistemi

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015

Kırgızistan Ekonomisinin Serbest Piyasa Ekonomisine Uyumu konusunda Yaşanan Sıkıntılar

5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 1 - 04 March 2007

Kırgız Türklerinin Evlenme Geleneği

Dördüncü Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kyrgyzstan, 28 June 2006

Küreselleşen Dünyada Kırgızistan Ekonomisinin Konumu

Birinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının Sovyetler Sonrasında Sosyo-Ekonomik Değişme ve Gelişmeleri, Kyrgyzstan, 21 - 25 May 2003

Kırgızistan’da Mükelleflerin Vergi Bilinci Üzerine Bir Anket Çalışması

Günümüz Koşullarında Maliye Kredi Sisteminin Gelişme Perspektifleri, Uluslararası Konferans, Kyrgyzstan, 05 May 2005

Verginin Mali Amacı Açısından Kırgız Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi

Proceedings of The First International Conferance on The Fiscal Policies in Transition Economies, Kyrgyzstan, 10 - 11 November 2004

Books & Book Chapters

Vergi Planlama Rehberi

MuhasebeTR, Bursa, 2021

Sosyo-Ekonomik Yönüyle Kırgızistan ve Kırgız Türkleri

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2021 Sustainable Development

Geçici Vergiye Uygulanan Vergi Ziyaı Cezasının Anayasaya Uygunluğuna İlişkin Değerlendirme

in: Anayasa Yargısı ve Maliye, Abdullah TEKBAŞ, Betül HAYRULLAHOĞLU, Editor, Oniki Lehva, İstanbul, pp.1-30, 2021

COVID-19 Pandeminin Türk Bütçr Sistemine Etkisi

in: Covid-19 Sürecinde Sosyoekonomik ve Politik İncelemeler, Nigar Demircan Çakar, Mehmet Akif Öncü, Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayıevi, Kocaeli, pp.231-250, 2021

COVID-19 PANDEMİSİNİN TETİKLEDİĞİ DİJİTALLEŞME SÜRECİNİN VERGİ HUKUKUNA YANSIMALARI

in: PANDEMİNİN MALİ ANALİZİ, MUTLU YORULDU, AHMET ARSLAN, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-32, 2021

Türkiye - Kazakistan İlişkilerinin Ekonomik Boyutu

in: Türkiye – Kazakistan İlişkileri, Hasan Acar, Editor, Nobel Yayınları, Bursa, pp.211-244, 2021

Vergi Denetim Sürecinde Vergi Yönetimi

in: Sigortacılık, Finans Ve Vergi Üzerine Bazı Yaklaşımlar Ve Sorunlar, Gökhan Sümer, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.1-14, 2021

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2020

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2020

Geçmişten Günümüze Sosyo-Ekonomik Yapısıyla Bursa

in: Vergi ve Sosyo-Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan Öz, Ş.Şehnaz Altuakar, Selçuk Burukoğlu, Editor, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, pp.391-430, 2020 Sustainable Development

Türkiye-Kırgızistan İlişkileri

in: Geçmişten Günümüzü Türkiye-Orta Asya İlişkileri, Hasan Acar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd Şti, Bursa, pp.177-173, 2020

Vergilemede Engelli Mükelleflere Yönelik Engelsiz Altyapı Çalışması Önerileri

in: Bilişim Çağında Vergi Hukuku, Ersan ÖZ, Mustafa Göktuğ KAYA, Editor, Ekin Basın Yayım Dağıtım, Bursa, pp.31-50, 2020

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2019

Yoksulluğu Azaltma Çabalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

in: Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Mehmet Yüce, Mustafa Mıynat, Ahmet Vecdi Can, Şakir Sakarya, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.161-168, 2019

Gümrük Kabahatlerinin “Ölçülülük İlkesi” Açısından Anayasa Mahkemesi KararlarıÇerçevesinde Değerlendirilmesi

in: Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Mehmet Yüce, Mustafa Mıynat, Ahmet Vecdi Can, Şakir Sakarya, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.304-312, 2019

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

KAZAKİSTAN’DA İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI

in: Katılım Bankacılığı Açısından Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri, Erdoğan,Seyfettin, Gedikli, Ayfer, Editor, Umuttepe Yayınları, İzmit, pp.264-300, 2018 Creative Commons License

KAZAKİSTAN’DA İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI

in: Katılım Bankacılıgı Açısından Gelismekte Olan Ülke Deneyimleri, Prof. Dr. Seyfettin Erdogan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.265-300, 2018

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın, Bursa, 2017

Türk Vergi Hukuku’nda ”Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge”Konusunun Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

in: Sosyal Ekonomik Stratejiler V Türk Dünyası Araştırmaları, Yılmaz Yeşil, Şaban Ertekin, Volkan Yurdadoğ, Sinan Demirtürk, Editor, IJOPEC PUBLICATION, Londrina, pp.29-48, 2017

Gelir Dağılımının Düzeltilmesi Ve Yoksulluğun Azaltılmasında Bir Araç Olarak Zekât Müessesesi Ve Müslüman Ülkelerdeki Etkinliği

in: İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar, İlhan EROĞLU-Yusuf TEMÜR-Serkan KEKEVİ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.39-78, 2017 Creative Commons License

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

Mali Yargılama Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa978-605-327-367-7, 2016

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE MODERNVERGİLENDİRME İLE KARŞILAŞTIRILMASI

in: İslam Ekonomisi ve Finansmanı, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe yayınları, İzmit, pp.105-125, 2016

Kamu Maliyesinde Gelişmeler

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Prof. Dr. Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.83-116, 2016

Vergi Yargılama Hukuku

Ekin Yayınevi, Bursa, 2015

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015

Vergi Yargılamasında Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Sonuçları

in: Prof Dr Metin TAŞ a ARMAĞAN, GERÇEK Adnan, SARAÇOĞLU Fatih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.131-144, 2015

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö., Dinçer H., Hacıoğlu Ü., Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.105-121, 2015

Bursa’nın Genel Tanıtımı

in: Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.61-124, 2015

Şehir Kimliğinin Kavramsal ve Teorik Çerçevesi

in: Bursa Şehir Kİmliği Çalıştayı Sonuç Raporu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.7-60, 2015

Bursa Şehir Kİmliği ve Vizyonuna İlişkin Çalıştay Katılımcılarının Görüş ve Önerileri

in: Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.125-157, 2015

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2014

Vergi Dava Rehberi

Ekin Kitabevi, Bursa, 2014

Kamu Denetçiliği Hukuku

Savaş Yayınevi, Bursa, 2013

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım yayın, Bursa, 2013

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2012

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın, Bursa, 2012

Türk Vergi Yargısı

Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, 2012

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011

Türk Vergi Sistemi Dersleri

Ekin Bsım Yayım Dağıtım, Bursa, 2010

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ankara, 2008

Türk Vergi Sistemi Dersleri

Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2006

AB’ye Üyelik Sürecinde Vergi PolitikalarınınUyumlaştırılması

in: AB Yolunda Türkiye : Müzakere Sürecinin Ekonomi Politiği, Mehmet Dikkaya, Editor, Alfa Aktüel, Bursa, pp.99-141, 2006