Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The "Bediiyye" in Literature and the Analysis of a "Kaside-i Masnu'a"

BILIG, no.65, pp.151-164, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ali Behcet Dede: Cana Şifa Kahvesi ve Gönüllere Deva Manzumesi

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.42, pp.17-43, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Manzum Hâl Tercemelerinin (Terceme-İ Ahvâl) Edebiyat Tarihi Bakımından Önemi

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.40, pp.393-420, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koca Sinan Paşa Hakkında Övgü Yergi İkilemi

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.33, pp.587-607, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nusayri İnancının Pîri Muhammed El-Garîb ve Kitâb-ı Hakâyık

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.31, pp.271-289, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hıtay Sefâretnâmesi/Seyahatnâmesi ve Ali Emîrî Neşri

Journal of Turkish Studies, no.46, pp.87-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mahidevran Gülbahar Sultan ve Itıknamesi

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.30, pp.41-57, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tabip-Şair Şeyhî ve Kenzü’l-Menâfi Risâlesi

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.29, pp.263-277, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Manzum Tecvideler ve Tuhfe-i Şerifi

Journal of Turkish Studies, no.42, pp.65-109, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hıtây Sefâretnâmesi ve Kânunnâme-i Çin ü Hıtây da İpek Yolu İzlenimleri

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, pp.411-422, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects Of Tradıtıonal Culture On Modern Turkısh Poetry

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.19, pp.269-283, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parçalanmış Zamanın Şairlerinden Doktor Ziya Ahmed Kaya (Sisli) Yollar ve (Garip) İzler

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.18, pp.143-157, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler II

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.14, pp.97-116, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler I

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.13, pp.301-316, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ali Bey ’den Sultanlara Nasihat ve Hükümdarlarda Olması Gereken Özellikler

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.12, pp.95-109, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Câmî- i Rûm dan Muhteşem Süleyman a Mektup

U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.9, pp.221-234, 2005 (Other Refereed National Journals)

Vîs ü Râmîn Mesnevilerinde Kahramanların Özellikleri Ve Aşk Anlayışları

İlmi Araştırmalar Dergisi, no.12, pp.95-110, 2001 (Other Refereed National Journals)

Tezkiretü’l-Vüzerâ Lâmi’î Çelebi’nin Bilinmeyen Bir Eseri mi?

U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.9, pp.291-299, 2000 (Other Refereed National Journals)

Bursalı Şeyh Mehmed Şuhûdi ve Levmi'u'l-Eşvak Adlı Eseri

Tasavvuf-İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, no.2, pp.71-83, 1999 (Other Refereed National Journals)

Gelibolu Âlî nin Nushatû’s-Selâtîn Adlı Eserindeki Rüşvetle İlgili Değerlendirmeler

Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, no.181, pp.52-55, 1999 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bahar Sultânı ile Kış Şehriyârı’nın Uludağ’da Savaşı

Bir Dergisi, pp.201-209, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî)'ın Edebî Yönü

Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempzoyumu, Bursa, Turkey, 15 February 2018, pp.47-61

Beş Şehir'deki Toplumsal Hafıza Kahramanlarından Gazi Konur Alp

Konur Alp Gazi ve Düzce Tarihi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 23 November 2018, pp.281-292

Fesleğen Kokulu İnegöl’den Ahmet Necdet de Geçti Hey!

Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2016, vol.2, pp.624-636

Şehriyar’da Romantizm Etkileri

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri Muhammed Hüseyin Şehriyar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2016, pp.269-276

Koca Sinan Pasha in Literary and Historical Sources The Dilemma of Philanthropy and Cruelty

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

Lâmi’î Çelebi’de Felsefe Kültürü

Bursalı Lâmi’î Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 15 - 16 April 2014, pp.367-379

Yenişehir Süleymanpaşa Kütüphanesi’nden Bursa İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’ne Nakledilen Eserler

Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.311-319

II. Abdülhamid Döneminde Eğitim Sisteminde Modernleşme Çabaları: Bursa İnas Rüşdiye Mektebi

13. International Congress of Ottoman Social and Economic History Alcala, 10 - 13 October 2014

Mehmet Zekâi Konrapa: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri

Uluslararası Düzce’de Tarih ve Kültür Sempozyumu, Düzce, Turkey, 21 - 22 November 2014, pp.277-280

Bursa’ya Düşürülen Tarihler

Osmanlı Bursa’sında Dil, Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2013, pp.177-193

Övgü, Yergi ve Hüznün Sultanı Yıldırım Bayezid Han

Sultan I. Bayezid Han ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 April 2013, pp.289-311

Edebî Metinlerde Orhan Gazi

Uluslararası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 09 April 2011, pp.316-331

Tezkireler Işığında Ahmed Paşa

Şiir Şehir Bursa, Bursalı Şair Ahmet Paşa ve Dönemi, Turkey, 26 - 28 March 2010, pp.43-53

Eski Türk Edebiyatı Tercüme Geleneğinde Hâmilerin Etkisi

Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Turkey, 4 - 05 June 2010, pp.128-140

Vecdin Söze Galebesi ve Şathiyyelerin Anlaşılma Meselesi

Uluslararası Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-IV, 14 - 15 October 2005, pp.103-114

İbn Battuta’ya Göre Batı Anadolu’daki Tasavvufi Kurumlar

Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-3, Turkey, 22 - 24 October 2004, pp.125-134

Bursa Arşiv Belgelerinde Huffâf (Postalcı ve Başmakçılar ile ilgili Kayıtların Değerlendirilmesi)

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Ayakkabı uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 1999, pp.265-275

Tasavvuf Kültürünün Kaynaklarından Menkabeler ve Bursalı Mehmed Şuhûdî

Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-2, Turkey, 14 - 16 November 2003, pp.268-279

Bursa-İstanbul Kültür Hattında İki Sûfî: Emir Ahmed Buhâri-Lâmi’xxî Çelebi

Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 November 2002, pp.245-253

Ulubuzluk (Uludağ)’tan Sultan Mutfağına

I. Bursa Halk Kültür Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 06 April 2002, pp.123-130

Lami’î Çelebi’nin Şerefü’l-İnsân’ındaki Mitolojik Unsurlar

I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 June 1998

Books & Book Chapters

Eski Türk Edebiyatı ve Bursa

in: Bursa, Eriş, Metin, Editor, Bursa Valiliği, Bursa, pp.305-322, 2021

Kazasker Vusûlî’nin Selimname’sinde Sultan II. Selim’in Bursa Ziyaretleri

in: Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, YAŞA Fırat, Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları,Gaye Kitabevi, Bursa, pp.419-433, 2021

Sultan III. Murad (Murâdî) Divanı'nından Dünyaya Bakış

in: Sultan III. Murad Dönemi ve Bursa, GÜLSOY Ersin, Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Gaye Kitabevi, pp.411-427, 2021

Muhibbî Divanı’nda “Devlet” Kavramının Kazandığı Farklı Anlamlar

in: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Burcu Kurt, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.205-225, 2019

Muslihuddîn Muhammed Lârî’nin Mir’atü’l-Edvâr ve Mirkâtü’l-Ahbâr Adlı Eserinde Sultan Selim Han

in: Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Günay, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.270-287, 2018

Şâhâne Bir Edebî ve Tarihî Müşâare: Sultan IV. Mehmed ve Afîfe Sultan Şiirleri Vesilesiyle

in: Âb-ı Hayât’ı Aramak, Ozan Kolbaş, Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.323-244, 2018

Bursa’da Teferrücgâhlar, Mesiregâhlar ve Lâmiî Çelebi

in: Bursa’nın Tarihi Mahalleleri-IV, , Editor, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, pp.293-301, 2017

Binbir Gece Masalları Bursa Nüshası

Bursa Kültür A.Ş., Bursa, 2016

Sözlü Gelenek Bağlamında Düzce’de Evliya Kültü

in: Düzce’de Tarih ve Kültür, , Editor, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce, pp.435-442, 2016

Hüner Ehlinin Padişahı ve İlk Osmanlı Şair Sultanı II. Murad

in: Sultan II. Murad ve Dönemi, , Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.353-366, 2015

Risale-i Hatt Hattın Şiiri

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2014

Sözlü Gelenek ve Kültürel Önemi

in: Somut Olmayan Kültürel Miras-Bursa Köylerinde Sözlü Anlatımlar, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.11-14, 2014

Elbeyli/İlbeyli Türkmenleri

in: Geçmişten Günümüze Elbeyli, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.18-25, 2014

Dünyada İki İnsanı Sev: Peygamber Efendimiz, Bir de Sultan Murad Efendimizi

in: Sultan I. Murad Hüdevendigar ve Dönemi, , Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.347-372, 2012

Şerefü’l-İnsân- The Debate on Creation Between Man and Animals Before The Sultan/ Part I

The Departmant of Near East Languages and Civilizations Harvard University, 2011

Klasik Türk Edebiyatında Hayvan Motifleri

in: Osmanlı, , Editor, Yeni Türkiye Yayınları, pp.741-749, 1999

Hayvanların Dilinden Osmanlılarda İlmî ve Dinî Hayata Bakış

in: Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletarası Kongresi, , Editor, IRCICA, İstanbul, pp.150-151, 1999

Episodes in the Encyclopedia