Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Doğal Afetlerin Klasik Türk Şiirine Yansımasına Bir Örnek: Sâbir Pârsâ Divanı’nda Depremle İlgili Dört Tarih Manzumesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (DÜSBED), vol.5, no.10, pp.259-265, 2013 (Other Refereed National Journals)

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı’nda Aşk Şarabı

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, no.22, pp.139-152, 2009 (Other Refereed National Journals)

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı’nda Sosyal Hayatın Mekân Boyutu

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.20, pp.329-344, 2004 (Other Refereed National Journals)

XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Sâbir Pârsâ

İLMÎ ARAŞTIRMALAR- Dil ve Edebiyat İncelemeleri, no.16, pp.125-134, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Niyâzî-i Mısrî Dîvânı’nda Aşk Bâdesi

5. Niyâzî-i Mısrî el-Malatî Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.113-132

Nefî ile Şeyhülislâm Yahyâ’nın Sâkî-nâmeleri Arasında Bir Karşılaştırma

VIII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Uluslararası- (Ali Emîrî Hatırasına), Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 November 2012, pp.396-408

Güzellik Meclisi: Hayâlî Bey’in “kaldı” Redifli Gazelini Çok Sesli Okuma Denemesi

T.C. Ordu Üniversitesi, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ordu, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.487-494

Ahmed Yesevîde Hz. Muhammed Sevgisi

Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslararası Sempozyum, (Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar), Sakarya, Turkey, 7 - 08 March 2009, vol.2, pp.11-28

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TUTMACI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1, 2014