Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ENERJİ SÜBVANSİYONLARININ ETKİLERİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRMESİ

International Journal of Social Inquiry, vol.14, no.2, pp.383-416, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Devleti’nde 1840-1841 Yılları Arasında İç Anadolu Bölgesi’nde Çıkan Vergi İsyanları

International Journal of Public Finance, vol.6, no.1, pp.1-20, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Özel Tüketim Vergilerinde Vergi Gelir Esnekliği: Türkiye ve OECD Karşılaştırması

Journal of Life Economics, vol.7, no.3, pp.239-256, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ekonomik Ayrımcılık

Uludağ Journal of Economy and Society / B.U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.25-57, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Veraset ve İntikal Vergisinde Mali ve Sosyal Fonksiyonlara Aykırı Olan Vergi Harcamaları

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.72-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu ve Özel Sektör Sağlık Harcamalarının GSYH İçindeki Payının Değerlendirilmesi:Türkiye ve OECD Karşılaştırması

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.4, pp.269-290, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Emek Üzerinden Alınan Bireysel Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Katkıları: Türkiye Analizi

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.53-80, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Impact On Unemployment of Socıal Security Contributions: The Empricial Analysis In Turkey

European Journal of Multidisciplinary Studies, vol.6, no.1, pp.142-150, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sosyal Güvenlik katkı Paylarının İşsizlik Üzerindeki Etkisi

Sayıştay, no.104, pp.27-44, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kamusal Mal ve Hizmet Olarak Eğitim Hizmeti ve Harcamaları Türkiye ve Diğer OECD Ülkeleri Karşılaştırması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.4, pp.169-180, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Liberalleşme Sürecinde Özelleştirme Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Serbestliği Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması

Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.4, pp.251-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Factors Determining Taxpayers Perception Towards Tax Fairness The Structural Equation Model For Turkey

International Journal Of Economics And Finance Studies, vol.7, pp.17-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

R D IN FUNCTION OF DIRECT PUBLIC SUPPORTS TO SMEs AN EXPLORATORYSTUDY IN TURKEY

Economic Review - Journal of Economics and Business, vol.18, no.1, pp.29-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Hızlı Büyüyen KOBİ’xxler ve Bu İşletmelere Yönelik Destekler

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.33-48, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Assessing the Twin Deficits Hypothesis in Selected OECD Countries An Empirical Investigation

Business and Economics Research Journal, vol.4, no.4, pp.1-23, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Mükelleflerin E Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi Bursa Araştırması

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.59-84, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

A Cross Countries Comparison of Corruption and Public Expenditures A Panel Data Approach

International Journal of Public Administration, vol.33, no.3, pp.140-150, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Telekomünikasyon Sektöründe Liberalizasyon ve Türkiye deki Durum

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.2, no.2, pp.11-25, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

The Privatization and Liberalization of Telecommunications A Comparative Analysis for Turkish Telecommunications Sector

European Journal of Scientific Research, vol.17, no.4, pp.546-559, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Düz Oranlı Vergi ve Uygulamaları

Yaklaşım Dergisi, vol.14, no.161, pp.329-344, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Vergisel Teşvik Türü Olarak Yatırım İndirimi

Vergi Sorunları Dergisi, vol.210, pp.114-126, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutlar

Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.5, no.9, pp.93-122, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Yolsuzluk ve Yolsuzluğun Vergi Yapısı Üzerine Etkileri

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.111-138, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Vergi Rekabeti ve Serbest Bölgeler

Vergi Dünyası, vol.23, no.272, pp.175-185, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.Dergisi, vol.5, no.1, pp.181-199, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Dışsallıklar Coase Teoremi

İktisat Dergisi, vol.441, no.444, pp.67-75, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Telecommunications as Infrastructure Investment and Privatization A Case Study In Turkey

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.5, no.20, pp.191-202, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Mali Aldanım ve Kamu Harcamaları Üzerindeki Etkisi

Liberal Düşünce Dergisi, vol.8, no.32, pp.211-222, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Zararlı Vergi Rekabeti ve Etkileri

Vergi Dünyası, vol.22, no.260, pp.125-136, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Harcama Vergileri Açısından Elektronik Ticaret

Vergi Dünyası, vol.21, no.254, pp.116-128, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Harcamaları Harcama Vergileri Açısından Analizi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.27-52, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Tarım Vergi Yasası Yüksek Marjinal Vergi Oranlarının Tarımsal Vergi Sığınakları Üzerindeki Etkisi

”, 9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. (Prof. Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan), pp.297-300, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Vergiler ve Sermaye Piyasası

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.7, no.32, pp.59-63, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Gelir Vergisi Uygulamasında Vergi Tarifelerinin Yapısı

Yaklaşım, vol.3, no.29, pp.91-94, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKISH TAX WEDGE WITH OECD COUNTRIES

IKSAD 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , Ankara, Turkey, 9 - 10 October 2021, pp.202-215

Yeni Güvenlik Yaklaşımları Kapsamında Uluslararası Kuruluşların Rolü ve Uygulamaları: BM ve NATO Örneği

XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 14-15 October 2019 Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey, 14 - 15 October 2019, pp.267-288

Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi

11. International Congress on Social Ssciences China to Adriatic November 8-10, 2019 Bursa, Turkey, 8 November - 10 December 2019, pp.163-179

Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Gelirleri Arasındaki Bağ: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırmas

11. International Congress on Social Ssciences China to Adriatic November 8-10, 2019 Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.152-162

The Applicability of Financial Transaction Tax for Economıc Stability

International Paris Conference on Social Sciences-III, November 15-17 2019, Paris-France, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.139-147

Ortadoğu’xxdaki Krizlerin NATO Ülkelerinin Savunma Harcamalarına Etkisi

Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018

Türk Gelir Vergisinde Artan Oranlı Tarife Yapısını OECD Ülkeleri ile Karşılaştırma

izceas 2018 New Trends in Economics and Administrative Sciences, Turkey, 5 - 08 December 2018

Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının İhracat Gelirleri Üzerine Etkisi: Batı Anadolu Bölgesi Örneği

İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018

Analysis of Tax Expenditures Contrary to Principle of Justice in Inheritance and Transfer Tax

33. th International Public Finance Conference /TR, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018

Military Expenditures and Income Equality in Some OECD Countries

15th International Conference on Social Sciences, Leuven, Belgium, 13 - 14 July 2018

Türkiye’de AR-GE Harcamaları ve Vergi Teşviklerinin Değerlendirmesi

International Congress of Management, Economy and Policy, 28 - 29 April 2018

Social Security Contributions as Payroll Tax and the Shadow Economy: A Comparison between EU Countries and Turkey

5th International Conference on Policy Research Trends Nice 2017, Nice, France, 6 - 07 October 2017

Fiscal Policies in Transition to a Green Economy / Yeşil Ekonomiye Geçiş Sürecinde Maliye Politikaları

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.112

Public Debt and Corruption Relationship in Some EU Countries Panel Cointegration and Causality Analyses

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 4 - 06 November 2016 Sustainable Development

Dynamic Analysis of Corruption and Public Debt Relationship The Case of Turkey

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye'de Parafiskal Gelirler

Dora yayınevi, Bursa, 2021

Maliye Tarihi

Dora, Bursa, 2021

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Sonrası Dönemde Örfi Vergiler

in: TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE DEVLET, PİYASA VE EKONOMİ, PERİHAN HAZEL KAYA, SAVAŞ ÇEVİK, Editor, EKİN BASIN YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.103-127, 2021

Türkiye’ye de Parafiskal Gelirler

Dora Basım -Yayın Dağıtım Lmt. Şit., Bursa, 2020

Maliye Tarihi

Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2020

The Link between Effective Tax Rates and Foreign Direct Investment for Turkey

in: Current Researches in Economics and Administrative Sciences, Yüksel Akay Unvan, İbrahim Serbestoğlu, Editor, Ivpe Cetinje, Montero, pp.268-293, 2020

Küresel Vergi Sisteminin Yeni Politikası Olarak Dijitalleşme: AB ve Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisi

in: Bilişim Çağında Vergi Hukuku, Kaya, Mustafa Göktuğ, Öz, Ersan, Editor, Ekin Basım yayım Dağıtım, Bursa, pp.1-16, 2020

Eğitim Harcamaları İçinde Kamu Payı: Türkiye OECD Ülkeleri Karşılaştırması

in: New Economic Trends and Business Opportunities Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Mehmet Yüce, Mustafa Minyat, Ahmet Vecdi Can, Şakir Sakarya, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.305-313, 2019

The Impacts of Digitalization of Tax Administration on the Complexity of Tax System: OECD Countries Example

in: Critical Debates in Public Finance, Adnan Gerçek, Metin Taş, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.95-112, 2019

Türkiye’de GSYH’nin Vergi Gelirlerine Etkisi: Doğu Marmara Bölgesine İlişkin Panel Veri Analizi

in: New Economic Trends and Business Opportunities Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Mehmet Yüce, Mustafa Minyat, Ahmet Vecdi Can, Şakir Sakarya, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.365-371, 2019

Türkiye’xxde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Performans Değerlendirmesi

in: Prof.Dr. Nihat Edizdoğan’xxa Armağan, Özhan Çetinkaya, Adnan Gerçek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.131-182, 2018

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, OLGU Ö.,DİNÇER H.,HACIOĞLU Ü., Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.105-121, 2015

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö., Dinçer H., Hacıoğlu Ü., Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.105-121, 2015

Vergi Teşvik Sistemi ve Uygulamaları

Ekin Basım Yayın Dağıtımı, Bursa, 2012

Vergi Teşvik Sistemi

Ezgi Kitabevi, Bursa, 2008

Maliye Tarihi

Ezgi Kitabevi, 2001