Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.517-546, 2021 (International Refereed University Journal)

İlahiyatın Dili

Yetkin Düşünce, vol.4, no.14, pp.49-66, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Din ve Aile İçi Roller

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.459-493, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dini Gruplar, Medya ve Propaganda: Türkiye’xxdeki Dört Dini Grup Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.337-369, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Popüler Dinî Müzik ve İktidar İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.13, no.26, pp.187-207, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din ve Değer

Diyanet Aylık Dergi, pp.37-39, 2018 (National Non-Refereed Journal)

İstismar ve Din İstismarı Üzerine Genel Bir Çerçeve

Siyer Araştırmaları ergisi, no.4, pp.161-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halk Dindarlığının Gündelik Hayattaki Görünümü İle İlgili Sosyolojik Bir Çözümleme

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.73-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernization, Social Change, and The Persıstence of Traditional Institutions of Religious Learning: The Case of Diyarbakır Madrasahs

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Tarihinde Politik ve Dinî Dil Üzerinden Nüfuz Mücadelesi

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCHES IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.14, no.1, pp.7-22, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dünyevileşme Dindarlıkta Öznenin Değişimi

Din ve Toplum, vol.4, no.2, pp.18-29, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Dinî Toplumsal Problemler Karşısında İslam Hukukçusu

ESKIYENI, vol.24, pp.83-82, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Kurandan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkanı

Eski Yeni, no.22, pp.35-43, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Gelenek Modernlik ve Din Üç Rekabet Alanı

ESKIYENI, vol.17, pp.19-27, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Dindarlığı Değerlendirebilmek

Demokrasi Platformu, vol.22, pp.15-27, 2010 (Other Refereed National Journals)

Gelenek İslam ve Modernlik Üçgeninde Yoruba Ailesinin Bugünü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.559-589, 2009 (Other Refereed National Journals)

Din Sosyolojisi Araştırmalarının Dinin Temel Problemlerinin Anlaşılmasına Katkısı

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.2, no.1, pp.184-195, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Bölünmüş Bilinç Gündelik Hayatı Din Dünya Ayrımı Bağlamında Okumak

ESKIYENI, vol.13, pp.30-39, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslam Siyaset Düşüncesine Etkisi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.729-746, 2008 (Other Refereed National Journals)

Cahiliye den İslam a Geçiş Tebliğ ve Sosyal Akışkanlık

UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

İlahiyat Araştırmaları ve Sosyal Bilimler

Hadis Tetkikleri Dergisi, pp.129-140, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Akışkanlık Kavramı Üzerine

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.297-309, 2003 (Other Refereed National Journals)

Popüler Kültür ve Din Dindarlığın Değişen Yüzü

UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Değişen İktisadi Yapı Karşısında İslam Hukuku 16 Yüzyıl Osmanlı Devleti Örneği

İslami Araştırmalar, vol.16, no.4, pp.607-614, 2003 (Other Refereed National Journals)

Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesinin Temel Özellikleri

Yeni Türkiye Dergisi Hakemli Özel Yayın: Türkler, vol.11, pp.52-60, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türk Toplumunun Evlilik Konusunda Bilgilenme ve Bilinçlenme Düzeyleri

UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000 (National Non-Refereed Journal)

The Social Character of The Ottomans In The Period of Recession and Collapse

Yeni Türkiye Dergisi Hakemli Özel Yayın: The Great Otoman-Turkish Civilisation, vol.3, pp.271-277, 2000 (Other Refereed National Journals)

Gerileme ve Çöküş Devri Osmanlı Zihniyeti Osmanlı dan Cumhuriyete Miras Kalan Sosyal Karakter Üzerine Bir Deneme

Yeni Türkiye Dergisi Hakemli Özel Yayın: Osmanlı, vol.7, pp.630-644, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türk Toplumunda Aile Kurumunu Benimseme ve Sahiplenme Düzeyleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.387-413, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyo-kültürel Yapı ve Fıkıh: Doktrinden Pratiğe Osmanlı Devleti Örnekleminde Bir Analiz

Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi: Fıkıh ve Toplum, Sakarya, Turkey, 28 - 29 May 2022

Şehir, Din ve Medenilik Denkleminin Bozulması Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Troia’dan Çanakkale’ye İnsanın, İnancın ve Mekanın İnşası: Değerler ve Şehir Uluslar arası Kongresi, 25 - 27 October 2018

Cami Din Görevlilerine Yönelik Tutum ve Beklentilerdeki Değişim Üzerine Sosyolojik Bir Analiz

Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel ve Mimari Açıdan, 8 - 09 October 2018

16. Yüzyıl Fetvaları Çerçevesinde Toplumsal Olgulara Yaklaşım Açısından Müftülerin Tipolojik Analizi

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVI. Yüzyıl., Turkey, 19 December 2015

Cumhuriyet Hükümetlerinin Dini Kontrol Politikalarının Tarihsel ve Toplumsal Arka Planı Ak Parti Hükümetleri Örneği

1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences, Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

The Place and Importance of Emir Abdul Qadir inthe Struggles for Independence in the Islamic World

The First International Symposium on the Humanism of Al Emir Abdelkader: A Symbol of Co-Existance and Dialogue of Civilizations, Mascara, Algeria, 29 - 30 November 2015

Fesad ı Zaman Algısı ve Molla Hüsrev in Fıkhî Yaklaşımına Etkisi

Uluslar arası Molla Hüsrev Sempozyumu (International Symposium On Mulla Khusraw), Turkey, 18 November 2011, pp.409-430

Ahlakın Toplumsallığı ve Kur anî Anlamı Adlı Bildirinin Müzakeresi

Kur’an ve Toplumsal Ahlak Sempozyumu, Turkey, 03 December 2010, vol.1, pp.141-148

İslâm Düşünce Siyaset Tarihinde Laikliğin İzini Sürmek

Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi, First International Philosophy Congress, Turkey, 14 October 2010, pp.598-615

Toplumsal Bağlamı İçinde Ümmi Sinan ın Şiiri

Elmalı’nın Canları: İrfan ve Kültür Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 May 2008, vol.1, pp.193-210

Dinî Sosyalleşme ve Dinî Bilinçlenmede Camiin Yeri ve Önemi

Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami, Turkey, 18 October 2008, vol.1, pp.187-209

Liberal Ahlaki Değerlerin Toplumun Yoksulluğa Yaklaşımına Etkisi

Uluslar arası Yoksulluk Sempozyumu (International Symposium On Poverty), Turkey, 01 February 2008, vol.3, pp.208-225

Geçmişteki Bir Arada Yaşama Tecrübesinin Günümüzdeki İmkânı Ve Problemleri

Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyum, International Symposium on Religion and the World Peace, Turkey, 26 April 2007, vol.1, pp.485-511

Cahiliye den İslam a Değişim ve Süreklilik Bağlamında Sünnet

Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü: Hadis ve Sünnet Sempozyumu, Turkey, 11 May 2007, pp.129-142

Geç Dönem Osmanlı Çalışma Hayatı ve Çalışma Zihniyeti Üzerine Bir Çözümleme

İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, Turkey, 25 November 2005, vol.1, pp.159-176

Türkmenistan ın Dinî Hayatında Geleneksel Kültürün Hâkimiyeti

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, Turkey, 31 May 2007, vol.1, pp.551-561

Nasreddin Hoca Fıkralarında Toplumsal Hiciv ya da Halk Bilgeliğinin Toplum Eleştirisi

I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (I. International Akşehir Nasreddin Hodja Symposium), Turkey, 06 June 2005, vol.1, pp.365-372

Dinî Açıdan Yoksulluk Kültürü Tartışmalarının Problemleri

Yoksulluk Kültürü Sempozyumu, Turkey, 25 July 2005

Dinlerin Yoksulluğu Algılayışı Üzerine Bir İnceleme

Yoksulluk Sempozyumu, Turkey, 31 May 2003, vol.2, pp.222-237

Books & Book Chapters

Bilgi Sosyolojisi Açısından Dini Bilgiyi Öğrenme ve Tahkikin İki Farklı Yöntemi: Yukarıdan Aşağıya ve Aşağıdan Yukarıya

in: Fıkhın Sosyolojik Anatomisi Fıkıh Sosyolojisi II, Mustafa Tekin, Editor, Eskiyeni Yayınları, Ankara, pp.131-161, 2022

From Jahiliyya to Islam: A Sociological Analysis of Early Muslim Society Through Social Fluidity

in: Sociology of Religion in Turkey, Zuhal Ağılkaya Şahin,Asım Yapıcı,Sarah Demmrich, Editor, Çamlıca Publications, İstanbul, pp.75-95, 2021

Salgının Gölgesinde Dini Hayat

in: Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2021, Ahmet Fatih Gökdağ, Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.51-64, 2021

From Jahiliyya to Islam: A Sociological Analysis of Early Muslim Society Through Social Fluidity

in: Sociology of Religion in Turkey, Ağılkaya Şahin, Zuhal, Yapıcı, Asım, Demmrich, Sara, Editor, Çamlıca Publications, İstanbul, pp.75-95, 2021

Sufi Divanlarında Dini-Siyasi Sembolizm

in: Tarihten Günümüze Sufi-Siyaset İlişkileri, Salih Çift, Takyettin Karakaya, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.551-576, 2021

Mehmet Akifin Din ve Toplum Eleştirisi

in: Mehmet Akifi Anlamak, Sınar Uğurlu, Alev; Kırlı, Selçuk, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, pp.69-85, 2021

Psiko-Sosyal Açıdan Hafızlık: Orta Yaş Erkek Hafızlar Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Çeşitli Yönleriyle Hafızlık Eğitimi, Şahin Aynur, Hatice, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İstanbul, pp.233-266, 2021

Dini Gruplar

in: Din Sosyolojisi, Kadir Canatan, Mustafa Tekin, Editor, Bilay, Ankara, pp.307-334, 2020

Türkmenistan'da Din Eğitimi

in: Türk Devletlerinde Din-Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi, İlyas Erpay, Suat Beyhur, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.163-185, 2020

Din-Toplum İlişkisi Bağlamında Yüksek Din Öğretimi

in: Türkiye’xxde Yüksek Din Öğretimi: Kurumsallaşma, Sorunlar, Beklentiler, İbrahim TURAN , Faruk SANCAR, Editor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, pp.51-63, 2019

Cahiliyeden İslama Geçiş: Tebliğ ve Sosyal Akışkanlık

in: Eğitimci ve Tebliğci Hz. Peygamber, Demircan, Adnan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.255-276, 2017

16. Yüzyıl Fetvaları Çerçevesinde Toplumsal Olgulara Yaklaşım AçısındanMüftülerin Tipolojik Analizi

in: Sahn-ı Semandan Darü’xxl-Fünuna Osmanlı’xxda İlim ve Fikir Dünyası, Demirli, Ekrem, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.257-275, 2017

Türkiyedeki Dini Camiada Örtük Milliyetçilik: Milli Görüş Örneği

in: Dini Gruplar, Siyaset ve Bürokrasi, Ataman Kemal, Güler İsmail, Bilgin Vejdi, Editor, Emin Yayınları, Bursa, pp.289-307, 2017

Cumhuriyet Hükümetlerinin Dini KontrolPolitikalarının Tarihsel ve Toplumsal Arka Planı:Ak Parti Hükümetleri Örneği

in: PROCEEDINGS BOOK OF 1st International ScientificResearches Congress Humanity and Social Sciences, , Editor, E-KİTAP PROJESİ, pp.409-418, 2016

Dinî-Toplumsal Problemler Karşısında İslam Hukukçusu: Fakih ve Müceddit Tipolojisi

in: Fıkıh Sosyolojisi, Mustafa Tekin, Editor, Eskiyeni Yayınları, pp.249-269, 2016

Yeni Problem İhdası: İlahiyat Fakültesine Yeni İsim Arayışı

in: Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır, , Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.141-146, 2015

”Popüler Kültür ve Din: Dindarlığın Değişen Yüzü”

in: Kültür ve Din, Kirman, M. Ali, Özbolat, Abdullah, Editor, Karahan Kitabevi, pp.125-146, 2014