Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kasten Terk Edilen Bir Farz Namazın Kaza Edilebileceğine Delil Getirilen Bir Hadis ve Değerlendirmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, no.2, pp.631-651, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmed b. Hanbel’xxin el-Müsned’xxindeki Bir Hadis İle İlgili Tavrı ve Değerlendirmesi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.24, no.3, pp.973-991, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hanefî Fakîh Ebû Süleyman el-Cûzecânî (öl. ?) ve Hadisçiliği

Şarkiyat, vol.12, no.3, pp.1327-1353, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hanefi Silsilenin Az Bilinen Bir Halkası: Ebû Hâzim el-Kâdî (öl. 292/905) ve Hadisçiliği

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.1-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in Vefatı Karşısında Takındığı Tavırla Alakalı Rivayetler ve Değerlendirilmesi

Tasavvur: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.487-519, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deniz Ürünlerinin Hükmü ve Bu Konudaki İhtilafların Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.175-200, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Deniz Ürünlerinin Hükmü ve Bu Konudaki Fıkhî İhtilâfların Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.175-200, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hanefî Silsilenin Az Bilinen Bir Halkası: Ebû Hâzim el-Kâdî (öl. 292/905) ve Hadisçiliği

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.1-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Namazın Önemi İle İlgili Bir Hadis ve Delâletiyle İlgili Tartışmalar

Tasavvur: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.1217-1251, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Ḥadith within The Context of Faith-Deed Relation and Problem on its Indication

İlahiyat Studies, vol.9, no.2, pp.211-248, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A HADITH AND ITS INDICATION PROBLEM WITHIN THE CONTEXT OF RELATIONSHIP BETWEEN FAITH AND DEEDS

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.9, no.2, pp.211-248, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Hadis-Fıkıh İlişkisi Veya Mezhep İmamlarının Otoritesi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.1-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Raşid Halifelerin Sünneti” Kavramı ve Nebevî Sünnet İle İlişkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.19-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hz.. Ebû Bekir ve Hz. Umer’in Hadis Tedvinine Bakışları ile İlgili Rivayetlerin Tahlili

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.56, no.1, pp.137-156, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbadetlerin Edasında Tedrîcilik Meselesi ve İlgili Hadislerin Tahlili

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.25, pp.385-418, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evâil Edebiyatı ve Hadis İlmiyle İlişkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.229-244, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadislere Göre Namazda Kahkaha İle Gülmenin Abdeste Ektisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.73-92, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadisin Mâturîdî Kültüründeki Yeri ve İmâm Mâturîdî'nin Hadis Yorumu

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.141-171, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadislere Göre Cinsel Organa Dokunmanın (Messü’xxl-Ferc) Abdeste Etkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.111-142, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadislere Göre Karşı Cinse Dokunmanın Abdeste Etkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.69-109, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fıkhî Hadislerin Delil Değeri Bağlamında ”Ruâf Hadisi”nin Tahric ve Tenkidi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.141-155, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadislere Göre Kusmanın Abdeste Etkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakületise Dergisi, vol.18, no.2, pp.157-182, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fıkhî Hadislerin Rivayet Değeri Bağlamında ”Müstehâzâ Hadisi”nin Tahric ve Tenkidi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.129-148, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fıkhî Hadislerin Rivayet Değeri Bağlamında ”Beyyine ve Yemin Hadisi”nin Tahric ve Tenkidi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.709-727, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadis Şerhinde Mezhep Faktörü

Usûl, vol.7, no.1, pp.7-34, 2007 (Other Refereed National Journals)

Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hadis Ravilerinin Zühd Hayatına Yönelik İlgileri - Kûfe Örneği-

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.3-63, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fıkhî Düşünce ve Mezhepleşme Sürecinin Hadis Metinlerine Etkisi

İslâmî Araştırmalar, vol.19, no.4, pp.583-597, 2006 (Other Refereed National Journals)

Oryantalistlerin Fıkhî Hadislerin Menşei İle İlgili Görüşleri ve Tenkidi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.45-76, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Değişim Sürecinde Kûfe Hadisçilği

Marife, vol.6, no.2, pp.87-115, 2006 (Other Refereed National Journals)

İtikâdî Düşünce ve Mezhep Mensûbiyetinin Hadislerin Değerlendirilmesine Etkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.133-163, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kelâmdaki Bilgi Teorisinin Hadis İlmi Üzerindeki Etkileri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.89-110, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şia’xxda Bir Hidayet Rehberi Olarak Ehl-i Beyt ve ”Nuh’xxun Gemisi” Benzetmesi

Marife, vol.4, no.3, pp.175-187, 2004 (Other Refereed National Journals)

Sûret Hadisi Üzerine Bağlam Esaslı Bir Tahlîl Denemesi

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-70, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fıkhî Hadislerin Değerlendirilmesi ve Rivayet Değeri Bağlamında ”Mevhûbe Hadisi”nin Tahric ve Tenkidi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.167-182, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadis Usûlünü Nassa Dayandırma Çabası

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.169-195, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fıkhî Hadislerin Rivayet Değeri Bağlamında ”Varise Vasiyyet Olmaz” Hadisinin Tahric ve Tenkidi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.9, pp.537-555, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Son Dönemi Müelliflerinden Mahmud Esad’xxın Usûl-i Hadîs’xxi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.8, pp.287-303, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

el-Hatîb el-Bağdadî ve el-Kifâye’xxsi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.7, pp.471486, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbnü’s-Salâh ve Ulûmu’l-Hadîs’i

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.6, pp.335-341, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmâm Mâturidî’xxde ve Mâturîdilikte Hadisin Değeri

Uluğ Bir Çınar İmâm Mâturîdî Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2014, vol.1, pp.561-570

Hadisin Mâturîdî Kültüründeki Yeri ve Mâturîdî’xxnin Hadis Yorumu

Büyük Türk Bilgini İmâm Mâturidî ve Mâturîdîlik: Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2009, vol.1, pp.350-373

Kelâmcı Bakış Açısının Hadisçilerin Sünnet Anlayışının Şekillenmesine Etkisi

Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 May - 30 April 2004, vol.2, pp.199-205

Books & Book Chapters