Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN DİNLEME YAŞANTILARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1306-1321, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.8, pp.384-401, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKÇEDE BİRDEN FAZLA ANLAM ÖGESİYLE (SENTAKTİK YOLLA) KAVRAMLARIN İŞARETLEMESİ

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.11-25, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İletişim Kurma İstekliliği Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.7, no.1, pp.447-458, 2018 (Other Refereed National Journals)

TEACHER OPINIONS BASED EVALUATION OF PROBLEMSIN TURKISH INSTRUCTION TO SYRIANS

European Journal of Foreign Language Teaching, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AĞIZ BILIMI ÇALIŞMALARININ TÜRKÇE ÖĞRETIMI AÇISINDAN ÖNEMI

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.45, pp.7-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HEDEF KİTLENİN / “ÖĞRENEN”İN ÖNEMİ

Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Okuma Becerilerine Yönelik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür ve Eğitim Dergisi, vol.1, no.6, pp.361-383, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borçalı Edebî Muhiti Üzerine

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.43, pp.45-54, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Iğdır ve Çevresindeki Koç Heykelli Mezar Taşlarının Üzerlerindeki Arap Harfli Yazıtlar

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.43, pp.305-344, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GOBU STAN IN GİZEMİ KIPÇAKLAR A GİDEN YOL ADLI ESERGOBUSTAN LA BULUŞTU

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.5, no.4, pp.2141-2160, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

PROF DR AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.55, pp.629-635, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dede Korkut Kitabındaki Bir Sözcükten boy Hareketle bo bu abo abu Seslenme Ögelerinin Yapısı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.4, pp.1413-1424, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi’, vol.4, no.1, pp.77-85, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye ye Yönelik Görüşleri

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.4, no.1, pp.328-338, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçenin Söz Diziminde Seslenmeler ve Seslenme Öbekleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.54, pp.31-50, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amirbek Turatoviç Muratov dan Yenisey e Sesleniş

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.3, no.4, pp.68-84, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türk Kadın Heykellerinin Düşündürdükleri

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.3, no.4, pp.1-33, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güncel Türkçe Sözlük te Yer Alan Argo Nitelikli Kavram İşaretleri

Leyla Karahan Armağanı, pp.165-192, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı Sempozyumunun Ardından

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.2, no.4, pp.353-365, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.70-82, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Olumsuz Fiillerin Geniş Zaman Biçimbirimi

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.4, pp.87-118, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Bulunma Hâli Kategorisi

Dil Araştırmaları, no.7, pp.107-123, 2010 (Other Refereed National Journals)

Gürcistan Türklerinin Yeniden Yükselen Sesi Varlık Gazetesi

Karadeniz Araştırmaları, no.25, pp.115-124, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhun Yazıtlarındaki Değerlerin Öğretmen Adayları Tarafından Algılanma Düzeyi Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.279-287, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borçalı Gürcistan Karapapakları nın Terekemeleri nin Tarihine Dair

Yeni Türkiye, no.43, pp.288-291, 2002 (Other Refereed National Journals)

Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ’ın Hayatı ve Eserleri.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.14, pp.13-19, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kaşgarlı Mahmud, Eseri ve Haritası

2. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CİSET 2019), 10 - 12 October 2019

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ’NDE İSLAM DİNİ ÇEVRESİNDE YAZILMIŞ BAZI ŞİİRLERE KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ

II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 12 - 14 September 2019

SİLİFKE ROMA KÖPRÜSÜNÜN İHA FOTOGRAMTERİSİ İLE 3B MODELLENMESİ

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.566-570

Tarih, Bilim, Kültür ve Sanat Şehri Erzurum’un İmarı ve Kalkınması İçin Öneriler

Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, 12 - 13 March 2018

Yabancı Dil Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES), Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.236

Using the Close Range Photogrammetry Technique in 3-Dimensional Work: Hisyory of Obrukhan Sample

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 1 - 03 May 2017, vol.17, pp.347-355

Modeling and Precision Study With Photogrammetry Method Of The “Ince Minaret” Museum.

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 1 - 03 May 2017, vol.17, pp.179-186 identifier

The Importance of Photogrammetric Methods in The Archiving of Cultural Heritage: Case of Sekerfurus Mescid (Mosque)

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 1 - 03 May 2017, vol.17, pp.287-294 identifier

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Dil Bilgisine Yönelik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Uluslararsı Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.27

Using the close range photogrammetry technique in 3-dimensional work: History of obrukhan sample

17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 29 June - 05 July 2017, vol.17, pp.347-355 Sustainable Development identifier

Akı Ahi Sözcükleri ve Bursa da Ahilik

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları 28-30 Nisan 2011 Bursa Şehrengizi Bir Cihan Devletinin Doğduğu Şehir, Bursa, 28 - 30 April 2011, pp.197-203

Nahçıvandaki Eski Türk Kültür ve Uygarlık Eserleri

Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Bildirileri, 22 - 24 September 2010, vol.3, pp.181-192

Measurement of petroglyhps (rock of arts) of Qobustan with close range photogrammetry

2010 ISPRS Commission V Mid-Term Symposium on Close Range Image Measurement Techniques, ISPRS 2010, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, 21 - 24 June 2010, vol.38, pp.29-32 Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters