Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kalite Algılarının Belirlenmesi

3. Ulusal Hemşirelik Yönemi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 September - 11 October 2023

ATLI TERAPİNİN ÇOCUKLARDA KULLANIM ALANLARI

7. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2023

COMPARISON OF BLOOD GLUCOSE MEASUREMENT VALUES TAKEN BY DIFFERENT METHODS IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS: A PILOT STUDY

7. Uluslarası Adli Hemşirelik Kongresi- 7th International Forensic Nursing Congress, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.339-341 Creative Commons License

AĞRI YÖNETİMİNDE GÜNCEL NONFARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER'22), Turkey, 12 October 2022, vol.2

Hemşirelikte Bakım Sunum Yöntemleri

ULUSLARARASI EGE SAĞLIK ALANLARI SEMPOZYUMU, Turkey, 18 December 2021, vol.1

NURSING EDUCATION DURING COVID-19 PANDEMIC: BURSA ULUDAĞ UNIVERSITY

Fourth Congress on Exploration of Nursing and Midwifery Education: Virtual Education, Tehran, Iran, 14 - 16 December 2021

İNTÖRN HEMŞİRELERİN AĞRI İNANÇLARININ BELİRLENMESİ

1. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Kongresi, Sakarya, Turkey, 05 November 2021, vol.1

Hemşirelerin İlaç Uygulamalarında Hasta Güvenliğini Sağlamadaki Sorumlulukları

“Uluslararası Küresan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Uşak, Turkey, 30 October 2021, vol.1

Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Ve Psikolojik Güçlendirme Düzeyleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021

Nursing Care Satisfaction of Patients Infected with Covid-19: A Turkish Perspective

COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, İzmir, Turkey, 15 January 2021, vol.1, pp.132-133 Creative Commons License Sustainable Development

KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞIN FARKINA VARMAK: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.369-378

HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK İMAJ ALGILARI

II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.389-395

Palyatif Bakım Hemşirelerinin Bakım Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.113

Hemşirelikte Psikomotor Beceri Eğitiminde Simülasyon Kullanımı: Sistematik İnceleme

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.160

Öğrenci Klinik Uygulama Değerlendirme Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.133-139

Prevention of Nosocomial Infections and Biosafety

IV. European Conference On Science, Art Culture-ECSAC’19, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.199

Work Health and Safety Principles for Health Workers

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.112-113

Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminde Simülatör Kullanımının Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.66-67

Determining the Care Dependence of Patients Hospitalized in the Chest Diseases Clinic of a University Hospital.

IV. European Conference On Scıence, Art Culture- ECSAC’19, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.125

Hemşirelik Bölümü Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Profesyonel Davranışlarının İncelenmesi

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.174

Determination of constipation in nursing students and factors affecting

Maltepe University Internatıonal Student Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 27 March 2019, pp.42-43

An Investigation of the Time Management Skills of Final Year Nursing Department Students According to Certain Variables

4th International Scientific Research Congress, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.1, pp.315-322

Korti̇kosteroi̇d Kullanan Hastalarda Hemşı̇relı̇k Bakımı Nasıl Olmalıdır?

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.625-627

Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.315-322

Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.251-256

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Merhamet Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.317-321

Hemşirelik Öğrencilerinin Mahremiyet Kavramına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Etik Liderlik Davranışının İş Motivasyonu ile İlişkisinin İncelenmesi

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.246-250

Patient Safety Practices and Responsibilities of Nurses

5th World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.19

An Examination of the Threshold Level of Pressure Pain in Cases of Chronic Pain

5th World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.20

The Spirutual Support Perception and Related Factors of Nurses

5th World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.26

Changing Health Indicators in the Globalizing World

5th World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.22

In Vitro Antibacterial Activity of fresh Zingiber officinale

5th World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.8

Investigation of Attitudes of Nurses Working in Internal and Surgical Clinics to the Evidence Based Nursing

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.179

Analysis of Methaphors for Basic Concepts of Nursing in Uludag University Nursing Students

INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, IZMIR, TURKEY, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Analysis of Methaphors for Basic Concepts of Nursing in Uludag University Nursing Students

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Binicilerin Hemodinamik Değişkenleri ile Antropometrik Ölçümleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.269

The Importance of Hippotherapy on Treatment of Disabled Individuals and Their Sport Activities

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.331

Hemşirelik öğrencilerinin uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

International Congresses on Education-ERPA, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, pp.32

A Tool Used in Malpraktice Risk Administration: Patient Safety Practices

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.62

The Effectiveness of Valsalva Maneuver on Pain Management

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.55

Critical Thinking Levels of First and Last Grade Nursing Students in Turkey

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.42

Practices to Prevent Infections from Peripheral Intravenous Catheters: A Review of the Literature

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.43

War and Nursing

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.369

DETERMINATION OF SOCIOTROPY AND AUTONOMY LEVELS OF FRESHMAN AND SENIOR NURSING STUDENTS

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.185-189

Hippo Therapy in Pain Management Situation of Turkey

3rd World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

Mobbing in Nurses

3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCIENCES, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

Determining the Factors Affecting Labor Productivity of Nurses

3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCIENCES, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

Defining the Personal Values of the University Students from Different Departments

World Congress on Nursing - Healthcare, Dubai, United Arab Emirates, 18 - 20 April 2016, pp.205

Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.16

Hemşirelik Klinik Öğretim Alanlarında, Öğrenme Kuramlarının Mesleki Değer ve Tutumlara Etkileri

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.33-34

Nursing Students’ Attitudes Toward Contemporary World Issues

2nd World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 30 April - 02 May 2015, pp.61

Innovation in Nursing Practices

2nd World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 30 April - 02 May 2015, pp.69

Farklı Üniversitelerde Okuyan Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının İncelenmesi

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.52-53

Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Dünü, Bugünü, Yarını

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 June 2014, pp.152-153

The Examination The Intramuscular Injection Applications of The Nursing Department Students

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.24

Health College Students’ Self-Efficacy Beliefs of Educational Use of Internet

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.27

Hemşirelikte Liderlik ve Güç

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 April 2014

Hemşirelerin Benimsediği Yeni Liderlik Yaklaşımı

I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2013, pp.165-168

Etik Liderlik

I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2013, pp.209-212

Doğru Yasa Doğru Kimlik

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.112

Hemşirelikte Güncel Bir Kavram: “İnovasyon”

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.332

Hemşire Kaynaklı İlaç Uygulama Hataları ve Yasal Sorumlulukları

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013, pp.49

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Bugünkü Hemşirelik Lisans Eğitimi Sorunlarına İlişkin Görüşleri

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013, pp.54

Palyatif Bakım

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.237

Dispne Semptomunun Değerlendirilmesinde Dispne Ölçeklerinin Etkinlikleri ve Kullanım Sıklıkları

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.205

Klinik Hemşirelik Eğitiminde Hangisi Etkin?: Koçluk mu? Mentorluk mu?

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012

Globelleşme ve Hemşirelik

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.153

Güvenli İntramüsküler Enjeksiyon Tekniğine Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar: Literatür İncelemesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2. Hemşirelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 19 February 2012

Cerrahi Hastalarını Bekleyen Bir Risk: Düşmeler

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2. Hemşirelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 19 February 2012

GÜVENLİ SUBKUTAN ENJEKSİYON UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2. Hemşirelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 19 February 2012

Çocuk Acil Servisinde Nebülize Salbutamol Uygulaması: Hemşire Uygulaması Hekim Yönergesine Ne Kadar Uygun?

Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 08 April 2011

Dispne Yakınması Olan Hastalarda Farklı Dispne Ölçeklerinin Karşılaştırılması

1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.152

Yara Bakımında VAC’ın (Vacuum Assisted Closure) Etkinliği

Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Zonguldak, Turkey, 3 - 06 June 2010, pp.45

Books & Book Chapters

The Effectiveness of Valsalva Maneuver Use on Pain Management

in: Current Approaches in Health Sciences-II, Dikmen Yurdanur, Yılmaz Dilek, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.185-198, 2022

The Use of Simulation in Nursing Education

in: Current Approaches in Health Sciences-II, Dikmen Yurdanur, Yılmaz Dilek, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.107-121, 2022

CURRENT APPROACHES IN HEALTH SCIENCES

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2021 Creative Commons License

HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLEŞME

in: HEMŞİRELİĞE GİRİŞ, Ergün, Sibel, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.131-145, 2021

Hybrid Simulation Modality in Nursing Education

in: CURRENT APPROACHES IN HEALTH SCIENCES, Dikmen Yurdanur, Yılmaz Dilek, Editor, BERİKAN PUBLISHER, Ankara, pp.105-118, 2021

Hareket ve Egzersiz

in: Hemşirelik Esasları 500 Soru & 500 Yanıt, Akın Esra, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, pp.183-192, 2021

Bağırsak Boşaltımı

in: Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Kara Kaşıkçı Mağfiret, Akın Esra, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.690-718, 2021

Lokal İlaç Uygulamaları

in: Hemşirelik Temel Becerilerinde Klinik Notlar "cep kitabı", Yılmaz Dilek, Dikmen Yurdanur, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.61-76, 2021

Boşaltım Sistemi Uygulamaları

in: Hemşirelik Temel Becerilerinde Klinik Notlar "cep kitabı", Yılmaz Dilek, Dikmen Yurdanur, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.119-122, 2021

NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLAR VE KONTROLÜNE YÖNELİK GENEL ÖNLEMLER: LİTERATÜRE GENEL BİR BAKIŞ

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Levent ALBAYRAK, Özgür AÇIKGÖZ, Emre GÖKÇEN, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.75-95, 2019

Internet Addiction Profile in Young People

in: Recent Developments in Nursing and Midwifery, Fügen Ozcanarslan, Nelya Lukpanovna Shapekova,Behire Sancar and Aysel Özdemir, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.153-169, 2018

Social Media Addiction In Youth

in: The Most Recent Studies in Science and Art, HASAN ARAPGIRLIOĞLU, ATİLLA ATIK, SALİM HIZIROĞLU, ROBERT I. ELLIOT, DİLEK ATIK, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1793-1803, 2018

The Pain Management in Intensive Care Units

in: Recent Advances in Health Sciences, A. Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.43-53, 2016

Rational Drug Use

in: Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, Recep Efe,Metin Ayışığı,Ömer Düzbakar,Mehmet Arslan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.632-641, 2015

Values and Gender

in: Education in the 21st Century Theory and Practice, Irina Koleva,Recep Efe,Emin Atasoy,Zdravka B. Kostova, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.315-326, 2015

The Examination The Intramuscular Injection Applications of The Nursing Department Students

in: A Current Perpective on Health Sciences, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editor, Rotipo, Iasi, pp.540-548, 2014

Metrics

Publication

224

Citation (WoS)

187

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

209

H-Index (Scopus)

8

Project

10

Thesis Advisory

2

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals