Hemşirelerde İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeyi ile Çalışma Ortamı Riskleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği (The Correlation between Work Satisfaction and Quality of Life in Nurses and Risks in the Work Environment: A University Hospital Example)


Creative Commons License

Düzgün F., Yılmaz D., Aydın Taş T., Sabahyıldızı Bor N., Zengi S.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.7, no.1, pp.50-59, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier