THE SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES AND STUDENTOPINIONS OF STATE CONSERVATORY FLUTE DEPARTMENT STUDENTS IN THEIR WORKING PROCESS


Creative Commons License

Okan M., Alıcı S.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.58, pp.88-113, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it was aimed to obtain the opinions of flute students at the same levels about how they evaluate the instrument study processes and the self-regulated learning strategies they use for the problems they encounter. The research was carried out with 5 flute students studying at Bursa Uludağ University State Conservatory. Through out the semester, each student studied a piece suitable for their level in accordance with their own study schedule. Qualitativer research method was used in this research. The research data were obtained by semi-structured interview technique, one of the types of interview technique. A semi-structured interview form consisting of 13 questions was prepared by the researchers in order to obtain the research data. Although there are different studies on self-regulated learning and instrument performance, the fact that no previous study has been carried out on the concept of flute and self-regulated learning constitutes the importance of this study. As a result of this study, the importance of flute students' determining where the problem is and continuing to work by focusing on the problem while developing study strategies in the self-regulated learning process, and the importance of the number of repetitions, study speed, study time, attention and concentration in the learning process were determined.

Key Word: Self-regulated learning, music education, flute education, self-regulated learning strategies

Bu araştırmada, aynı seviyelerdeki flüt öğrencilerinin çalgı çalışma süreçlerini nasıl değerlendirdikleri ve karşılaştıkları sorunlara yönelik kullanmakta oldukları öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine ilişkin görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim görmekte olan 5 flüt ana sanat dalı öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler dönem boyunca seviyelerine uygun bir eseri kendi çalışma programlarına uygun olarak çalışmışlardır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme tekniği türlerinden, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma verilerini elde etmek amacı ile araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve 13 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Literatürde öz düzenlemeli öğrenme ve çalgı performansına ilişkin farklı çalışmalar bulunmakla birlikte flüt çalgısı ve öz düzenlemeli öğrenme kavramına ilişkin daha önce bir çalışma yapılmaması bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu çalışma sonucunda flüt öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme sürecinde çalışma stratejileri geliştirirken, nerede problem olduğunun doğru saptaması ve o problemin üzerine yoğunlaşarak çalışmasını sürdürmesinin önemi ve çalışma sürecinde tekrar sayısı, çalışma hızı, çalışma süresi, dikkat ve konsantrasyonun öğrenme sürecinde ne derece önemli unsurlar olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öz düzenlemeli öğrenme, müzik eğitimi,  flüt eğitimi, özdüzenlemeli öğrenme stratejileri