Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Benefits and Barriers of Electronic Public Procurement System: A Case Study on Public Hospitals in Turkey

E-PROCUREMENT MANAGEMENT FOR SUCCESSFUL ELECTRONIC GOVERNMENT SYSTEMS, pp.131-146, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Using Web Sites to Improve Fiscal Transparency: The Case of Turkish Municipalities

CASES ON ADOPTION, DIFFUSION AND EVALUATION OF GLOBAL E-GOVERNANCE SYSTEMS: IMPACT AT THE GRASS ROOTS, pp.171-191, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Vatandaşların Belediyelerin Mali Saydamlığına İlişkin Tutumları: Çanakkale İlinde Bir Alan Araştırması

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.5, no.4, pp.170-211, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belediyelerin Mali Saydamlığını Belirleyen Faktörlere İlişkin Bir Literatür Taraması

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.230-251, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Accountability through the Annual Reports of State Universitiesin Turkey

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.61-95, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Devlet Muhasebesinde Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına İlişkin Bir Değerlendirme

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.30, pp.69-86, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mali Saydamlığın Önemi ve Türkiye de Kamu Mali Yönetiminin Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.287-312, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sayıştayın Belediyeler Üzerindeki Performans Denetimlerinde Ulaştığı Bulguların Analizi

Sayıştay Dergisi, no.100, pp.27-60, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of Annual Municipal Reports in terms of Discharging Accountability The Case of Turkey

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.575-598, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mahalli İdare Düzeyinde Mali Kuralların İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-32, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mükelleflerin E Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi Bursa Araştırması

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.59-84, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belediyelerde Saydamlığın Sağlanmasında Faaliyet Raporlarının Rolü

Yaklaşım, vol.18, no.208, pp.267-272, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kamu Bütçeleme Sürecinde Yazılı Olmayan Kuralların Önemi ve Bütçe Reformlarına Etkisi

Bütçe Dünyası, no.1, pp.3-23, 2010 (Other Refereed National Journals)

Belediye Gelirlerinin Analizi ve Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, no.53, pp.1-18, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kamu İdarelerinde Mevzuata Aykırı Mali İşlemler ve Önlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.127-136, 2009 (Other Refereed National Journals)

Devlet Üniversitelerine Ödenek Tahsisinde Yeni Bir Yaklaşım Performansa Bağlı Ödenek Tahsisi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, no.52, pp.79-105, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yolsuzlukla Mücadelede Ulusal Dürüstlük Sisteminin Temel Direği Yüksek Denetim Kurumları

Amme Idaresi Dergisi, vol.39, no.2, pp.71-95, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Belediyelere İlişkin Borçlanma Mevzuatı Borçlanma Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının İncelenmesi

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.8, pp.18-37, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşmenin Modern Devlet Maliyesine Etkileri

Sayıştay Dergisi, pp.87-101, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Citizen Participation in the Auditing Process of Supreme Audit Institutions: Potentials and Challenges

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 October 2019

Sayıştay’ın Belediyeler Üzerindeki Düzenlilik Denetimlerinde Açıkladığı Bulguların İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Fiscal Transparency of Municipal Companies in Turkey

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.113

Measuring and Evaluating the Financial Condition of the Municipalities in Turkey

32nd International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017

The Success of Performance Based Budgeting System in Municipalities from the Perspective of Practitioners The Case of Bursa

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Accountability in Turkish State Universities through Annual Reports The Perspective of External Audit

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Bilgi Toplumunda Kamu Kesimi Enformasyonundan Elde Edilen Gelirlerin Kamu Maliyesindeki Yeri

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, pp.367-377

Books & Book Chapters

The Experience of a Medium-Term Expenditure Framework in Turkey

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges (Volume I), Halis KIRAL ve Tekin AKDEMİR, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.63-90, 2020

The Role of Annual Reports in Ensuring Accountability: The Case of Development Agencies in Turkey

in: Handbook of Research on Modernization and Accountability in Public Sector Management, Graça Maria do Carmo Azevedo,Jonas da Silva Oliveira,Rui Pedro Figueiredo Marques,Augusta da Conceição Santos Ferreira, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.446-469, 2018

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, OLGU Ö.,DİNÇER H.,HACIOĞLU Ü., Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.105-121, 2015

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö., Dinçer H., Hacıoğlu Ü., Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.105-121, 2015

Yerel Yönetimlerde Mali Tabloların Hesap Verme Amacıyla Kullanılması: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme

in: Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler, SAKAL M., KESİK A., AKDEMİR T., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.395-411, 2014

The Benefits and Barriers of Electronic Public Procurement System: A Case Study on Public Hospitals in Turkey

in: E Procurement Management for Successful Electronic Government, Pablos Patricia Ordóñez de, Lovelle Juan Manuel Cueva, Gayo Jose Emilio Labra, Tennyson Robert , Editor, IGI GLOBAL, pp.131-146, 2013

Türkiye’de Elektronik Kamu Alım Sistemini Geliştirme Çabaları: Dün, Bugün, Yarın

in: E Devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, SOBACI M. Z., YILDIZ M., Editor, Nobel Yayınevi, pp.323-351, 2012

Using Web Sites to Improve Fiscal Transparency: The Case of Turkish Municipalities

in: Cases on Adoption Diffusion and Evaluation of Global E Governance Systems Impact at the Grass Roots, RAHMAN H., Editor, IGI-Global Publishing, pp.171-191, 2011

Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisinin Tartışılması

in: Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, ALTUĞ FİGEN, ÇETİNKAYA ÖZHAN, İPEK SELÇUK, Editor, Ekin Kitabevi, pp.117-130, 2010

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporları İle Saydamlığı Sağlama Çabaları: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma

in: Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, ALTUĞ FİGEN, ÇETİNKAYA ÖZHAN, İPEK SELÇUK, Editor, Ekin Kitabevi, pp.287-316, 2010

Program Bütçeleme Sistemi: Plânlama, Programlama, Bütçeleme

in: İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme, KAYGUSUZ SAİT Y., DOKUR ŞÜKRÜ, Editor, Ekin Kitabevi, pp.595-617, 2009

Genel Muhasebe Kanunundan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Türkiye'de Bütçe Reformu Geleneği

in: Güncel Mali Konular, EDİZDOĞAN NİHAT, Editor, Ekin Kitabevi, pp.279-302, 2009