Tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanma Niyeti Üzerinde Teknolojik Hazır Bulunuşluluğun Rolü


Creative Commons License

BİLİCİ F., ÖZDEMİR E.

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (Smart Journal), vol.6, no.37, pp.2046-2060, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Augmented reality technology is one of the important technologies that are being used more and more in the field of marketing and preferred by many businesses as it is known as interactive marketing. Augmented reality is a type of virtual reality. However, unlike virtual reality, in augmented reality, an enriched content is presented to the users by adding digital information and multimedia elements on the real-world image. In this way, an impressive experience is provided to consumers. In addition to the development of augmented reality technologies, it is also vital whether consumers will adopt this technology. At this point, the technology readiness level of the consumers should be revealed. The aim of this study is to reveal the effect of technology readiness factors on consumers' intention to use augmented reality technologies. The research data were collected by face-to-face questionnaire method from graduate students at state and private universities in Bursa. IBM SPSS 23 and AMOS 23 package programs were used to analyze the data. In order to test the relationships in the research model, covariance-based structural equation modelling analysis was performed. As a result of the analysis, it was found that the optimism dimension had a significant and positive effect on consumers' intention to use augmented reality technologies. It was found that the innovation dimension did not have a significant effect on consumers' intention to use augmented reality technologies. The results of the analysis reveal that businesses planning to use augmented reality technologies in their marketing applications should make an effort to prepare their target markets for this technology.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, pazarlama alanında gün geçtikçe daha çok kullanılmaya başlanan ve birçok işletme tarafından etkileşimli pazarlama olarak bilindiği için tercih edilen önemli teknolojilerden biridir. Artırılmış gerçeklik sanal gerçekliğin bir türüdür. Fakat sanal gerçeklikten farklı olarak artırılmış gerçeklikte, gerçek dünya görüntüsü üzerine dijital bilgi ve multimedya unsurları katılarak, kullanıcılara zenginleştirilmiş bir içerik sunulmaktadır. Bu sayede tüketicilere etkileyici bir deneyim yaşatılmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin geliştirilmesinin yanı sıra tüketicilerin bu teknolojiyi benimseyip benimsemeyeceği de konusu oldukça önemlidir. Bu noktada tüketicilerin teknolojik hazır bulunuşluluk düzeyinin ortaya konması gerekir. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanma niyeti üzerinde teknolojik hazır bulunuşluluk faktörlerinin etkisini ortaya koymaktır. Araştırma verileri Bursa'daki devlet ve özel üniversitelerde lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerden yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 23 ve AMOS 23 paket programları kullanılmıştır. Araştırma modelinde yer alan ilişkilerin test edilmesi için kovaryans bazlı yapısal eşitlik modellemesi analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda iyimserlik boyutunun tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Yenilikçilik boyutunun ise tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Analiz sonuçları, artırılmış gerçeklik teknolojilerini pazarlama uygulamalarında kullanmayı planlayan işletmelerin öncelikle hedef pazarlarını bu teknolojiye hazırlama yönünde çaba göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.