Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE ROLE OF SOCIAL ASSISTANCE BRANCHES OF PUBLIC HOUSES IN THE SCOPE OF COMBATING POVERTY IN THE EARLY REPUBLIC PERIOD

International Journal of Social Inquiry, vol.13, no.1, pp.61-86, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sözlü Türk Kültürünün Yaşaması ve Aktarımında Hataylı Ozanların Rolü

folklor edebiyat, vol.25, no.100, pp.1011-1022, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

TARİHSEL SÜREÇTE KADINA ŞİDDET

DÜŞÜNCE DÜNYASINDA TÜRKİZ, pp.293-315, 2019 (Other Refereed National Journals)

Popüler Kültürün Gençlerdeki Değer Algısına Etkisi ile İlgili Bir Durum Tespiti

karaelmas eğitim bilimleri dergisi, vol.6, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE KÜLTÜR EDİNİMİ VE BİR UYGULAMA

SSSJOURNAL (SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL), vol.4, no.22, pp.4066-4073, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlahiyat Fakültesine Başlayan Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Kurumlarda Din Eğitimine İlişkin Farkındalığı

Bakı İslam Universiteti Elmi Məcmuəsi, vol.13, pp.191-200, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTA ASYA ORTADOĞU ÖN ASYA HATTINDA SİYASET VE FELSEFE

ress Journal, vol.3, no.5, pp.572-592, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yükseköğretimde Türk Dili Derslerinin Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimine Katkısı

karaelmas eğitim bilimleri dergisi, vol.4, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İLAHİYAT FAKÜLTESİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNEBAKIŞI HAKKINDA BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASIYÜKSEK DİN ÖĞRETİMİSEMPOZYUMU(Akademik ve Sosyal Yönleriyle), Malatya, Turkey, 24 - 25 October 2019, vol.2, pp.245-266

harf devrimi süreci ile ilgili bir durum tespiti

çukurova uluslararası multidisipliner çalışmalar kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.1272-1285

vakıfların genel yapısı ve osmanlı devletindeki kuruluş rolü

çukurova uluslararası multidisipliner çalışmalar kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.1286-1294

Atatürk Dönemi (1932-1938) Halkevleri Sosyal Yardım Şubelerinin Faaliyetlerinin Yoksulluk Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.6, pp.334-347 Sustainable Development

karagöz ve siyasi niteliği

3. doğunun batısı batının doğusu kongresi, Ohrid, Macedonia, 27 - 29 June 2018, pp.96-110

Din Kültürü Ediniminde Brentwood School (İngiltere) Gözlemleri

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Asos, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.164-177

Güncel Toplumsal Yapı ve Kültürün Gençlerde Öne Çıkardığı Değerler ve Sebepleri

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 April 2018

Savaşın En Acı Yüzü: Kadın

uluslararası savaş ve edebiyat sempozyumu, Sakarya, Turkey, 16 - 18 December 2014, vol.1, pp.134-144

Water Cult

4. multidisipliner kongresi 4. imcofe, BARSELONA, Spain, 27 - 30 April 2016, pp.129-135

Dealing with the Subject of Low Morality Woman in Novels of Tanzimat Reform Era and Servet-i Funun (Wealths of Sciences)

4. uluslararası multidisipliner kongresi 4. imcofe, barselona, 27 - 30 April 2016, pp.30-37

İPEK YOLU TARİHİNDE SİYASET VE FELSEFE

4. AVRASYA SOSYAL BİLİMLER FORUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 April 2016, pp.30-38

TÜRK DÜNYASINDA VAAZLAR, GÖRÜġ VE BEKLENTĠLER

4. avrasya sosyal bilimler forumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 April 2016, pp.78-85

Yükseköğretime Başlayan Gençlerin Ders Etkinlikleri Yoluyla Sosyal Uyumunun Sağlanması

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017, pp.379-380

peyami safanın düşüncesinde din medeniyet ve ahlak

ınes 2016, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.1782-1789

BULGARİSTAN TÜRK BASINININ MİLLİ MÜCADELEYE BAKIŞI

ınes 2016, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.3940-3947

su kültü ve bursada hamamlar

türk kültür başkentleri sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 4 - 06 November 2015

safranbolu halk kültürü

kent kültürü ve kentlilik bilinci sempoyumu, Turkey, 26 - 27 May 2016

Yüksek Öğretimdeki Dil ve Kültür Derslerinin Güncel Sorunlar Karşısında Yeri ve Önemi

SSHIF 2015 - International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities, 11 - 12 September 2015

türkdünyasında vaazlara genel bakış

afro avrasya araştırmaları kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 23 April 2016

Erken Çocukluk Eğitiminde Kültür Edinimi ve Bir Uygulama

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.95

uluslararası öğrencilerin gözüyle dünyada değerler ve gelecek

eğitimde gelecek arayışları, Bartın, Turkey, 16 - 18 May 2015, vol.2, pp.1149-1159

GÖYÇAY AZERBAYCAN VE SAFRANBOLU DA TÜRKİYE HAYATIN GEÇİŞ DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI

AZERBAYCANŞİNASLIK "GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ", Kars, Turkey, 24 - 26 October 2014

yabancı öğrencilerin gözüyle türkiyede ve dünyada değerler eğitimi

dünden bugüne türkiyede beceri ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu, Bartın, Turkey, 19 - 21 April 2015

Books & Book Chapters

SAFRANBOLU HALK KÜLTÜRÜ

GAZİ YAYINEVi, Ankara, 2020

”ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİNİN ŞİDDETÖZELİNDE İNCELENMESİ”

in: ”Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar”, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN , Dr. Dursun BALKAN,Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.219-255, 2019

Uluslararası Öğrencilerin Gözüyle Yaşayan Balkan Halk Kültüründen Bazı Örnekler

in: TÜRKİYE VİZYONU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR, Bülent KIRMIZI, Doç Dr. /Assoc.Prof.Dr.Bahar İŞİGÜZEL, Doç Dr. /Assoc.Prof.Dr, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.413-423, 2019

uluslararası ilişkiler

in: sosyal bilimlerde güncel akademik yaklaşımlar, sevilay özer, selçuk özkan, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.241-273, 2018

Yükseköğretimdeki Dil ve Kültür Derslerinin Güncel Sorunlar Karşısında Yeri ve Önemi

in: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, Cam CAN, Abdurrahman KİLİMCİ, Editor, DETAY YAYINEVİ, Ankara, pp.228-234, 2016