Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Volatility Spillover Between BIST 30 Futures and Spot Markets: A DCC-GARCH Analyses

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.20, no.43, pp.1-27, 2022 (Other Refereed National Journals)

Girişimcinin Finansmanında Alternatif Bir Yöntem: Kitlesel Fonlama

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.88, pp.237-254, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Sociodemographic Variables and Love of Money on Financial Risk Tolerance of Bankers

Business and Economics Research Journal, vol.10, no.4, pp.855-866, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gürcistan Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.2, pp.1076-1096, 2019 (Other Refereed National Journals)

Azerbaycan’da Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama

Akademik Bakış Dergisi, no.57, pp.101-114, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bankaların Türev Ürün Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.50, pp.77-94, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Proje Değerlemesinde Karar Ağacı Analizi ve Reel Opsiyon Yaklaşımının Karşılaştırılması

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.7, no.1, pp.47-66, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability Empirical Evidence from Turkey

Business and Economics Research Journal, vol.2, no.2, pp.139-152, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Ekonomik Krizin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), no.46, pp.44-57, 2010 (Other Refereed National Journals)

2007‐2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye’de Reel Sektör Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası, vol.29, no.343, pp.172-182, 2010 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı İmparatorluğu nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem ve Araçlar

Maliye Finans Yazıları Dergisi, no.87, pp.27-49, 2010 (Other Refereed National Journals)

Altı Sigma ve Finans Sektöründe Altı Sigma Uygulamaları

Business and Economics Research Journal, vol.1, no.2, pp.78-86, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hedge Fonlar ve Şeffaflık Sorunu

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.24, pp.11-22, 2009 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’yla Finansal Entegrasyonu: 1800-1914

Maliye Finans Yazıları Dergisi, vol.23, no.84, pp.17-37, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hedge Fon Sektörünün Gelişimi ve Hedge Fonların Temel Özellikleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.27, pp.99-125, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Doğal Afet Riskinin Yönetiminde Kullanabilecekleri Finansal Enstrümanlar

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.41, pp.42-52, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hedge Fonlar ve Hedge Fonların Finansal Sistem Üzerindeki Etkileri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.415-442, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bireysel yatırımcıların finansal risk algılamalarını etkileyen demografik ve sosyoekonomik faktörler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi), vol.5, no.9, pp.129-150, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Work Related Factors that Affect Burnout Among Accounting and Finance Academicians

Is, Guc: The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.10, no.4, pp.110-137, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çokuluslu İşletmelerde Transfer Fiyatlandırması

Vergi Dünyası, vol.27, no.324, pp.145-157, 2008 (Other Refereed National Journals)

Anadolu Yaklaşımı Uygulamasının Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası Dergisi, vol.27, no.318, pp.137-148, 2008 (Other Refereed National Journals)

Determining The Factors That Affect Burnout Among Academicians

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.63, no.2, pp.91-115, 2008 (Other Refereed National Journals)

An Examination of Relationship Between Burnout and Job Satisfaction Among Turkish Accounting and Finance Academicians

European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS), vol.1, no.1, pp.46-67, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afet Riskinin Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansmanı: Afet Tahvilleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.24, pp.135-151, 2008 (Other Refereed National Journals)

İklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.23, pp.223-253, 2008 (Other Refereed National Journals)

Job Satisfaction of Academicians in Turkey and Factors Affecting Job Satisfaction

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.9, no.4, pp.66-90, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job Satisfaction of Academicians in Turkey and The Factors Affecting Job Satisfaction

“İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.9, no.4, pp.66-90, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnternet Firmalarının Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Değişkenler ve Yöntemler

Finans - Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.44, no.510, pp.68-79, 2007 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Demographic Characteristics and Burnout Among Academicians in Turkey

Journal of Academic Studies, vol.9, no.34, pp.14-35, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Credit Derivatives Market in Turkey: Results of a Survey Study

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.32, pp.57-72, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alternatif Yeni Bir Yatırım Aracı: Borsa Yatırım Fonları ve Vergilendirilmesi

Vergi Dünyası Dergisi, vol.26, no.306, pp.172-179, 2007 (Other Refereed National Journals)

Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.4, pp.15-54, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.33, pp.61-72, 2007 (Other Refereed National Journals)

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.35, pp.62-76, 2007 (Other Refereed National Journals)

Basel II’nin Gelişmekte Olan Ülkelere Olası Etkileri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.32, pp.39-49, 2006 (Other Refereed National Journals)

5411 Bankacılık Kanunu’nun Değerlendirilmesi ve 4389 Sayılı Bankalar Kanunu İle Karşılaştırılması

Vergi Dünyası Dergisi, vol.26, no.301, pp.127-131, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlandırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.31, pp.48-58, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören İşletmelerde Kar Payı Dağıtım Politikası

Mali Çözüm, vol.16, no.75, pp.217-228, 2006 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Credit Derivatives and Their Applicability to the Turkish Banking Sector

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.28, pp.25-38, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: A Survey Study

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.17, pp.10-24, 2006 (Other Refereed National Journals)

Merton Modeli Kullanılarak Temerrüde Düşme Olasılığının Hesaplanması

Finans - Politik ve Ekonomik Yorumlar, no.498, pp.48-57, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bankalarda Kredi Risk Yönetim Aracı Olarak Teminatlı Borç Yükümlülükleri

Finans – Politik ve Ekonomik Yorumlar, no.490, pp.84-93, 2005 (Other Refereed National Journals)

E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Akdeniz İİBF Dergisi, vol.1, no.2, pp.18-33, 2001 (Other Refereed National Journals)

Online Yatırımlar ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.3, pp.1-18, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi

11. International Congress on Social Ssciences, China to Adriatic, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.788-801

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İşveren Markası Algısı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), BANDIRMA/BALIKESİR, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.301-302

Üniversite Öğrencilerinin İşveren Markası Algıları ve Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi

4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 April 2019

Gürcistan Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: Veri Zarflama Analizi” Uygulaması

4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 April 2019

Girişimcinin Başarısında Finansal Okuryazarlığın Rolü

1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.283-294

External Borrowing in Ottoman Empire: Reasons and Results of External Borrowing

12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008

Books & Book Chapters

Taraflararası Borç Verme Piyasası: Fırsatlar ve Riskler

in: İktisadi ve İdari Bilimler: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, UNVAN,Yüksel Akay, Editor, IVPE, Cetinje, pp.79-100, 2020 Creative Commons License

Finansal Okuryazarlığın Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi

in: Muhasebe ve Finansta Güncel Konular, ERCAN Cuma, Editor, Iksad Publishing House, Ankara, pp.211-243, 2020

İş Yaşamında Kuşaklar ve Kuşaklararası Çatışmalar

in: Yönetim ve İşgücü: Seçme Yazılar, AKÇİ Yavuz, Editor, Iksad Publishing House, Ankara, pp.99-124, 2020

Üniversite Öğrencileri Arasında Finansal Okuryazarlık: Türkiye ve Gürcistan Karşılaştırması

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, UNVAN Yüksel Akay, KALAY Faruk, Editor, IVPE, Cetinje, pp.19-38, 2020

Kuşaklar ve Kuşakların Finansal Eğilimleri

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, GÖLEN Zafer, UNVAN Yüksel Akay , ÖZER Sevilay, Editor, IVPE, Cetinje, pp.95-118, 2020

Gürcistan Bankacılık Sektöründe Verimlilik Analizi

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, GÖLEN Zafer, UNVAN Yüksel Akay , ÖZER Sevilay, Editor, IVPE, Cetinje, pp.374-390, 2020

Yatırım Projeleri Analizi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

Sermaye Piyasası ve Yatırım Aanalizi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

Finans

in: İşletme: Kuram ve Pratik, Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz, İsmail Efil, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.313-359, 2015

Modern İşletmecilik

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014

Yapılandırılmış Finans

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011