Çağdaş Arnavutçada Türkçe Kökenli Alıntı Kelimelerde Görülen Fonolojik Değişimler


Akgül S., Yıldız O.

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.219-230, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turks had sovereigned around the Balkan realm approximately for four centuries and during this time they had tranformed several different factors of their culture, life style and language. The effects of Turkish Language on Balkanian Languages could easily be unlighted through the Turkish orginated words which are spoken in Balkan Languages. Regarding with results of the experts’ researches we know that this Turkish Language effect on the Albanian Language have continoued.

It could be revealed from the books, written in the Albanian Language in the 16th. and 17th. centuries, that nearbye the the increase of Ottoman’s political,militaristic, economical vs. effect on the Balkan geograpy the numbers of Turkish words quoted from Turkish to Albanian had also been increased. In those centuries the numbers of Turkish originated words in Albanian Language are around 4000.

In this study the the phonological alterations of the 198 words that are

lanced in the article Osman Yıldız, named as The Turkish Originated Words in the Modern Albania published 2001 in the review of Türk Yurdu, Vol. 162-163, page from 447 to 455.

The phonologic changes on the words that are borrowed from Turkish,on the one hand gives us information about the Albanian phonolgy, and on the other hand it shows us what kinds of changes occured when this transformation happened. From this point we will reach to the evolution steps of Turkish origined words in the Albanian language.Türkler, yaklaşık asır boyunca Balkan coğrafyasında hüküm sürmüş; bu süre zarfında da gerek kültür ve yaşam biçimlerinden gerek dillerinden pek çok unsuru hakim
 
oldukları coğrafyaya taşımışlardır. Aktarılan kültür unsurlarının arasında özellikle Türk dilinin etkisini çeşitli yollarla Balkan dillerine geçen Türkçe kelimelerde görmekteyiz. Sahanın uzmanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda  Türkçenin etkisinin bugün de Arnavutçada devam ettiğini biliyoruz.
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun16. yüzyıl itibariyle askerî, siyasî, ekonomik, 
kültürel vs olarak Balkan coğrafyasında tesirinin artmasına paralel olarak, Arnavutçaya Türkçeden alıntılanan kelimelerin sayısında
 da bir 
artış olduğunu, bu dilde yazılan dönem eserlerinden tespit etmek mümkündür. Türkçenin bu etkisini özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda  yazılan eserlerde görmekteyiz. Bu yüzyıllardaArnavutçadaki Türkçe
Bu çalışmamızda daha önce yayınlamış olduğumuz “Çağdaş Arnavutçada  Türkçe Kökenli Kelimeler” (Osman Yıldız,
 
Türk Yurdu Dergisi,
 2001, S.162-163, s.447-
455) adlı makalemizde tespit ettiğimiz 198 kelimenin Arnavutçaya geçerken ne tür fonolojik değişimlere uğradığını
 ortaya 
koyacağız.
 
Daha önce, Arnavut diline Türkçeden ödünçlenmiş kelimelerin genellikle isim türünden olduklarını tespit etmiştik (abe < agabeg, agallëk < agalık, allçi < alçı, batakçi < batakçı, damar < tamar, dam < dam, gjveç < güveç,  jakë < yaka, vs gibi). İsim türünden kelimeler dışında Türkçe aracılığıyla Arapça ve Farsça kelimler de Arnavutçaya ödünçlenmiştir. Ancak bu çalışmamızda bu ikinci gruptaki kelimeleri hariç tutarak sadeceArnavutçaya alıntılanmış Türkçe kökenli kelimelerdeki fonolojik 
değişimler üzerinde duracağız.
 
Böylece Türkçeden ödünçlenen kelimelerde görülen fonolojik değişimler bir yandan Arnavutçanın ses bilgisi hakkında bilgi verirken, diğer  yandan da Arnavutçaya giren alıntı kelimelerin millileştirilmesi için ne türden değişiklikleregidildiğini de göstermiş olacaktır. Buradan hareketle de Arnavutçanın alıntı kelimeler üzerindeki milli dil unsurlarına da ulaşacağız.