Metastatik Prostat Kanserinde Tek Merkez Enzalutamid Deneyimi


Creative Commons License

Şahin A. B., Ocak B., Evrensel T.

4. Ulusal Urogenital Kanserler Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 04 October 2020, pp.2-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-3
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç

Metastatik prostat kanserinde merkezimizde enzalutamid kullanılan hastaların özelliklerini ve sağkalım verilerini sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümünce enzalutamid tedavisi ile takip edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastaların klinikopatolojik özellikleri, sağkalım süreleri, medyan takip süreleri ve yan etkileri değerlendirildi. Progresyonsuz sağkalım (PFS) enzalutamid başlangıç zamanından radyolojik progresyon, klinik progresyon veya ölüme kadar geçen süre olarak hesaplandı.   

Bulgular
Çalışmaya 37 hasta dahil edildi. Medyan yaş 71,1 (53,3-85,9) yıldı. %75,7 hasta tanı anında de novo metastatik hastalığa sahipti. Hastaların %24,3’ünün Gleason skorları 7 ve altındaydı. Enzalutamide başlarken hastaların %10,8’inde viseral metastaz mevcutken, medyan PSA 13,1 (0,1-542,0) µg/L idi. Enzalutamide başlanan hastalardan 3 tanesi kastrasyon sensitif metastatik hastalığa (KSPK) sahipti. Enzalutamide 6 hastada kastrasyon resistan hastalıkta (KRPK) çeşitli nedenlerle (performans düşüklüğü, komorbid hastalık gibi) docetaxel öncesi kullanıldı. 26 hastada kastrasyon resistan hastalıkta docetaxel sonrası progresyon nedeni ile tercih edildi. 3 hastada ise kastrasyon resistan metastatik hastalıkta post docetaxel abirateron veya kabazitaxel sonrası progresyon nedenli verildi. %73,0 hastada PSA yanıtı saptandı (%50 ve daha fazla PSA düşüşü).  Medyan takip süresi 15,8 (0,6-36,3) aydı. PFS 14,6 (%95 Güven Aralığı [GA]; 9,7 – 19,5) ay olarak saptandı. PSA yanıtı olan hastalarda PFS istatiksel olarak anlamlı daha uzundu (4,5 aya 22,2 ay; p<0,001) (Şekil-1). Toplam sağkalım 30,9 (%95 GA; 11,5 – 50,6) aydı (Şekil-2). Hastalarımızda tedaviyi bırakacak yan etki saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç

Enzalutamid AFFIRM çalışması ile metastatik KRPK’de docetaxel sonrası kullanımda, PREVAIL çalışması ile metastatik KRPK’de kemoterapi öncesi kullanımda, ARCHES ve ENZAMET çalışmaları ile metastatik KSPK’de sağkalım katkısı sağlayak metastatik prostat kanseri tedavisinde rehberlerdeki yerini almıştır. Çalışmamızdaki sağkalım verileri hasta populasyonumuz heterojen olması nedenli bu çalışmalar ile birebir karşılaştırılamasa da literatürdeki gerçek yaşam verilerinin sunulduğu çalışmalara benzerdi. Yine literatüre uygun şekilde PSA yanıtı olan hastalarda PFS daha uzun saptandı. Çalışmamızda yan etki nedenli tedavi etkinlenmedi. Sonuç olarak enzalutamid metastatik prostat kanseri tedavisinde etkin ve tolerabl bir tedavi seçeneğidir.