“Ekologiçeskoe Sostoyanie i Plodorodie Poçv Agrogennih Landşavtov Severo-Kazahstanskoy Oblasti


MAJİTOVA G., DJANALEEVA K., ATASOY E.

VI. Mejdunarodnoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii, Petropavlovsk, 15 - 16 February 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes