The Adaptation of the Academic Motivation Scale for Turkish Context


Yurt E., Özsaraç E. N. B.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.14, no.3, pp.669-685, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada; Vallerand ve arkadaşları (1989) tarafından geliştirilen i) Akademik Motivasyon Ölçeğinin İngilizce formunu Türkçeye çevirmek, ii) ölçeğin yedi faktörlü yapısını doğrulayıcı faktör analizi ile test etmek, iii) ölçeğin güvenirliğini incelemek ve iv) ölçekten elde edilen puanların cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya 343 ortaokul öğrencisi dâhil edilmiştir. Öğrencilerin %56.9’u (n=195) kız, %43.1’i (n=148) erkektir. Öğrencilerin; %23.3’ü (n=80) beşinci, %21’i (n=72) altıncı, %26.5’i (n=91) yedinci ve %29.2’si (n=100) sekizinci sınıfta okumaktadır. Ölçeğin; yedi faktörlü özgün yapısını test etmek için doğrulayıcı faktör analizi, tutarlı bir sınıflama yapıp yapmadığını belirlemek için çift tutarlık katsayısı ve güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin yedi faktörlü yapısının toplanan verilerle kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği, ölçeğin ölçtüğü özellik bakımından tutarlı ve yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu ve ölçek boyutlarının yeterli iç tutarlık katsayılarına sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre, bilmeye yönelik içsel motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon ve uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyonun cinsiyete göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Diğer yandan, içe yansıyan dışsal motivasyonun kız öğrencilerin lehine, dışsal motivasyon-dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluğun ise erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir.