Contribution of an Enviromental Documentary Movie to the Development of Pre-Service Teachers‘ Environmental Attitudes


Creative Commons License

Alyaz Y., Öztürk A. O. , Genç Z. S.

Humanitas. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (International Journal of Social Sciences), vol.5, no.9, pp.203-218, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

CONTRIBUTION OF AN ENVIRONMENTAL DOCUMENTARY MOVIE ON THE DEVELOPMENT OF PRE-SERVICE TEACHERS' ENVIRONMENTAL ATTITUDES

Abstract: This study investigates whether environmental documentaries have an effect on the attitudes of pre-service teachers, who are in an important position to shape coming generations. A total of 76 pre-service teachers at two state universities in Turkey participated in the study and worked on the activities designed about the documentary ‘Home’. The RNEP Scale (Dunlap et al., 2000) was used to measure and define the attitudes of pre-service teachers toward environment before and after the activities. The findings of the study showed that working on the environmental documentary had a positive influence since there was a significant difference in the attitude levels of pre-service teachers before and after watching the environmental documentary.The age and gender features of the pre-service teachers did not affect their attitude averages before or after the activity. Nevertheless, significant differences were observed at the sub-dimensions of the scale and at the language proficiency level of the participants. The difference between universities also disappeared after the activities. The difference in the attitudes was progressively significant as the language proficiency level of the participants increased. It is evident that the participants were more anthropocentric than ecocentric although they developed more positive behaviours toward environment after the activities.

 Keywords: Home, Revised New Ecological Paradigm Scale, NEP, Foreign Language Education, Pre-service Teachers, Environmental Attitude 

ÇEVRE İÇERİKLİ BİR BELGESEL FİLMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu çalışmada çevre konulu belgesel filmlerin gelecek kuşakları yetiştirmek gibi önemli bir konumda olan öğretmen adaylarının çevreye ilişkin tutumlarına olumlu etkide bulunup bulunmadığı ele alınmaktadır. Çalışmanın örneklemi iki devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve ‘Home’ isimli çevre belgeseliyle yabancı dil öğrenme etkinliklerine katılan 76 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının etkinlik öncesinde ve sonrasında çevreye ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yeni çevresel paradigma ölçeği (Dunlap et al.,2000) kullanılmıştır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının belgesel film etkinliği öncesi ve sonrası tutum ortalamaları arasında anlamlı fark elde edildiği bulgusu söz konusu çevre belgeselinin öğretmen adaylarının çevreye ilişkin tutumlarına olumlu katkıda bulunduğunu göstermektedir. Katılımcıların çevreye ilişkin tutum değerleri etkinlik öncesinde ve sonrasında yaş ve cinsiyet gibi değişkenlere göre farklılık göstermemektedir. Ancak katılımcıların dil seviyelerinin ölçeğin alt boyutlarında çevre tutumuna etki ettiği belirlenmiştir. Etkinlik öncesinde katılımcıların tutum değerleri ait oldukları üniversite değişkenine göre farklılık gösterirken etkinlik sonrasında fark belirlenmemiştir. Katılımcıların çevreye ilişkin tutumlarının etkinlik sonrasında daha olumlu olmasına karşın bu olumlu tutumlarının çevre merkezli olmaktan çok insan merkezli olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Home, Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği, NEP, Yabancı Dil Eğitimi, Öğretmen Adayları, Çevreye İlişkin Tutum