A Proposal of Study on Modern Arabic Novel Studies


Creative Commons License

Zor S. , Arslan A.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.38, pp.155-180, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35209/ksuifd.969737
  • Title of Journal : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.155-180

Abstract

Especially since the 2000s, research on the modern Arab no- vel has grown considerably in Arab universities. Researchers in the field, who previously dealt with topics of classical literature, are in- terested in researching the novels that have become the couch for Arabs in the last two decades. The genre of the functional novel functions as a field in which Arab intellectuals, who have been un- der pressure from totalitarian regimes for decades in Arab count- ries. Many young academician candidates are doing research to find a novelist worthy of their graduate thesis. In this study, some novel writers who have gained a justified reputation in the Arab world with their artistic success and power of influence, but are not well known in our country, are introduced with their distinctive aspects. Not only the presentation but also the recommendations regarding the angle in which the works of these novelists can be examined.

Özellikle 2000‟li yıllardan itibaren Arap üniversitelerinde ya- pılan modern Arap romanı incelemelerinde hatırı sayılır bir artışgözlemlenmektedir. Önceleri daha ziyade filoloji ve klasik edebiyat konularını inceleyen alan araştırmacıları, son yirmi yıldır Arapların divanı haline gelen roman türü eserlerin irdelenmesine ilgi göster- mektedir. Arap ülkelerinde on yıllarca totaliter rejimlerin baskısı altında kalan Arap entelektüellerinin seslerini yükseltebildikleri bir alan olarak işlev görev roman türü çalışmaları, kaleme alındığı coğ- rafyanın sosyo-politik yapısını yansıttığı için sadece edebiyatçıların değil psikoloji ve sosyoloji gibi diğer bilim dalları araştırmacılarının da dikkatini çekmektedir. Pek çok genç akademisyen adayı lisan- süstü tez çalışmasına değer bir roman yazarı bulmak için araştır- malar yapmaktadır. Bu çalışmada Arap dünyasında, romanlarında- ki sanatsal başarı ve etki gücüyle haklı bir üne kavuşmuş fakat ül- kemizde pek de tanınmayan bazı roman yazarları, temayüz ettikleri yönleriyle tanıtılmıştır. Çalışmada sadece takdimle yetinilmemiş, aynı zamanda bu roman yazarlarının eserlerinin hangi açıdan ince- lemeye tabi tutulabileceği ile ilgili tavsiyelerde de bulunulmuştur.