Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Arteriyel Sertlik Ve Aort Augmentasyon İndeksinin Koroner Arter Hastalığı İle İlişkisi


Uysal A., Çalışkan S., Günay Ş., Atay M., Serdar O. A.

Gevher Nesibe Lournal of Medical & Health Sciences, vol.6, no.13, pp.61-67, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Birçok çalışmada hipertansiyon, inme, kardiyovasküler olaylar ve mortalitenin bağımsız bir prediktörü olarak arteriyel sertlik belirtilmiştiri. Ancak koroner arter hastalığı ciddiyeti(KAH) ile arteryel sertlik arasındaki ilişki halen açık değildir. Bu çalışmada arteriyel sertlik belirteci olan augmentasyon indeksi ile KAH ve yaygınlığı arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya herhangi bir kronik hastalık öyküsü olmayan 20 sağlam hasta ile semptom ve bulguları ile koroner risk profilleri değerlendirilerek koroner arter hastalığı ön tanısı ile koroner anjiografi planlanan toplam 80 hasta (22 kadın, yaş ortalaması 59±8) dahil edildi. BP+ Central Blood Pressure CardioScope II cihazı ile tüm olguların arteryel sertlik belirteci olan augmentasyon indeksi (AIX) ölçüldü. Hasta grubunun ise Gensini skoru hesaplandı. Bulgular: AIX hasta grubunda % 131 (79-198mmHg), kontrol grubuna % 72.5 (69-96mmHg) olarak saptandı (p<0,001). Hasta grubunda AIX ile Gensini skoru, LDL-kolesterol, vücut kitle indeksi ve HbA1c arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi. Yapılan ROC analizinde AIX için eğri altında kalan alan (AUC) 0,701 (P<0,001) hesaplandı. AIX normalin %121 üzerinde iken %94,8 duyarlılık ve %80,9 özgüllük ile koroner arter hastalığını öngörmekteydi. Sonuç: Çalışmamızda, koroner arter hastalığı ve ciddiyeti ile arteriyel sertlik arasında ilişki saptanmıştır. Koroner arter hastalığı öngörmede augmentasyon indeksi düşük maliyet ile etkin bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, Augmentasyon indeksi, Arteriyel sertlik