Laparoskopik Pyelolitotomi Deneyimi


Aydın Y. M., Çiçek M. Ç.

14. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2021, pp.181

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Kliniğimizde uygulanan laparoskopik pyelolitotomi (LP) deneyimimizin sunulması

GEREÇ-YÖNTEM: Ağustos 2008- Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji

kliniğinde laparoskopik pyelolitotomi uygulanan 50 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların 18’i kadın (%36), 32’si erkekti (%64). 26 hastaya sağ (%52), 24 hastaya sol (%48)

LP uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 52,4 (11-79) idi. 12 hastanın (%24) aynı taraflı böbrek taşı için

girişim öyküsü olduğu tespit edildi (3 hastada açık pyelolitotomi, 3 hastada retrograd intrarenal cerrahi,

6 hastada ESWL). Ortalama taş boyutu 3 (1-6) cm, ortalama taş dansitesi 770 (350-1500) Hounsfield Unit

olarak hesaplandı. Ortalama ameliyat süresi 111,3 (19-300 ) dakikaydı. Ortalama kan kaybı 147 (50-300)

ml idi. Bir hastada LP sonrası idrar kaçağı vardı, konservatif olarak tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir

hastada komplikasyon gelişmedi ve açık cerrahiye geçilmedi. Hastaların %14’ üne (7/50) peroperatif DJ

stent takıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 5,8 (2-17) gündü. Hastaların %86’ sında (43/50) taşsızlık

sağlandı.

SONUÇ: Laparoskopik pyelolitotomi büyük böbrek pelvis taşlarının cerrahi tedavisinde uygulanabilecek

minimal invazif ve taşsızlık oranı yüksek olan güvenilir bir cerrahi yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik,böbrek,taş