Tam Atriyoventriyoventriküler Bloklu Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: 20 Yıllık Tek Merkez Deneyimi


Creative Commons License

Genç A., Türkmen H., Uysal F., Bostan Ö. M.

21. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.112-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112-113
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Tam atriyoventriküler blok (TAVB), sinüs nodundan çıkan uyarının ventriküle iletilememesi olarak tanımlanır. Bu çalışmada merkezimizde TAVB tanısı almış pediatrik ve genç erişkin hastalarda demografik ve klinik özelliklerin araştırılması, etiyolojik dağılımın ortaya konulması, tedavide kalp pili kullanım endikasyonları ile sıklığının ve komplikasyonlarının belirlenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya 1 Ocak 2000-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı poliklinik ve kliniklerinde TAVB tanısı konulan ve bu tanı ile takibi yapılan 100 olgu dahil edildi. Hastane elektronik bilgi sistemi kullanılarak olguların öykü, fizik muayene, elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyografi ve ritim Holter bulguları tarandı.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 100 olgunun tanı alma yaşı 1 gün ile 17,2 yıl arasında değişiyordu (ortanca 1,65 yıl). Hastaların cinsiyet dağılımı %50 erkek, %50 kız idi. Etiyolojileri incelendiğinde %54 oranla en sık edinsel TAVB saptandı. Edinsel grupta %91 oranla en sık ameliyat sonrası tam AV blok ve ameliyat prosedürlerinden de en sık %40,8 oranla VSD kapatılması görüldü. Diğer edinsel nedenler olarak progresif ileti bozukluğu, Kearn-Sayre Sendromu saptandı. Doğuştan TAVB saptanan 46 (%46) olgunun 13’ünün annesinde konnektif doku hastalığı mevcuttu ve 7’sine intrauterin tedavi verildi. Olguların 84’üne (%84) kalıcı kalp pili implante edildi ve pil uygulananların ortanca yaşı 2,9 yıldı. Hastalara takılan pillerin %67'si epikardiyal yolla takılmış olup, en sık kullanılan pil modu %80 VVI (tek lead) idi. Pil uygulanan olgulardan 23’ünde (%27) komplikasyon görüldü. En sık rastlanan komplikasyonunun pil cebinde enfeksiyon gelişimi olduğu görüldü. Tüm olguların ortalama takip süresi 96 ay (medyan 84 ay) olarak saptandı. Olguların 6 tanesi mevcut hastalıklarına bağlı olarak kaybedildi ve 10 yıllık sağ kalım oranı %92,7 saptandı.

SONUÇ: Bu çalışma ile, TAVB’nin erken tanı alması açısından konnektif doku hastalığı olan gebelerde fetal ekokardiyografi ile kalp hızı değerlendirilmesinin ve doğumsal kalp hastalığı ameliyatları sonrası belirli aralıklarla EKG, ritim Holter monitörizasyonu ve eko ile uzun süreli takibinin önemini göstermiştir.