Üniversite yapısı içerisinde öğrenen örgüt ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma


Creative Commons License

Turan S., Karadağ E., Bektaş F.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.17, no.4, pp.627-638, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 4
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.627-638
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Bu araştırmada, öğrenen örgüt ve boyutlarının örgütsel bağlılığı yordama gücünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Nedensel desenle tasarlanan araştırmanın evrenini, 2009– 2010 akademik yılında gelişmiş bir üniversitede görev yapmakta olan 1814 öğretim elemanı; örneklemini ise ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen 305 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırma verileri, ‘Öğrenen Örgüt Ölçeği’ ve ‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ ile toplanmıştır. Öğrenen Örgüt Ölçeği, Tiltay (2009) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek,[(i) bireysel yetkinlik, (ii) paylaşılan vizyon, (iii) takım halinde öğrenme, (iv) zihinsel modeller ve (v) örgütsel yapı]olmak üzere beş alt boyuttan ve toplam altmış (60) maddeden oluşmaktadır. Örgütsel Bağlılık Ölçeği ise Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilmiş olup Yıldırım (2002) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek beşli Likert skalasında olup üç alt boyuttan [(i) duygusal bağlılık, (ii) devam bağlılığı ve (iii) normatif bağlılık] ve toplam yirmi dört (24) maddeden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde; Pearson çarpım momentler korelâsyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrenen örgüt boyutlarının birlikte örgütsel bağlılığın %32’sini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir.