A Systematic Review on the Effect of Social Capital on Service Delivery Quality in Health Institutions


Bağcı Derinpınar K., Etesamınıa S.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-14, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Health institutions are working areas where it is very important for employees from different disciplines to provide services in harmony. Organizational social capital is an effective factor in the creation of this harmonious working environment. Improving the quality of service in health institutions and improving the results are indispensable for health systems. In this study, it is aimed to examine the effect of social capital on health service quality. Within the scope of the study, national and international articles written in Turkish and English between the years 20102020 were examined. Studies were scanned with the keywords 'social capital', 'health workers', 'service quality'. Of the 256 articles found, 9 articles meeting the criteria were the subject of the study. As a result, it has been seen that organizational social capital affects the quality of health service, and high social capital level is associated with better quality health care. It has been determined that the number of studies on social capital and health service quality is low.

Sağlık kurumları, farklı disiplinlerden çalışanların bir uyum içinde hizmet sunmalarının önemli olduğu çalışma alanlarıdır. Kurumsal sosyal sermaye, bu uyumlu çalışma ortamının oluşmasında etkili bir unsurdur. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin artırılarak sonuçlarının iyileştirilmesi ise tüm sağlık sistemlerinin olmazsa olmazıdır. Bu çalışmada sosyal sermayenin sağlık hizmet kalitesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2010-2020 yılları arasında, ulusal ve uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler ‘sosyal sermaye’, ‘sağlık çalışanları’, ‘hizmet kalitesi’ anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Bulunan 256 makaleden kriterleri karşılayan 9 makale çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda kurumsal sosyal sermayenin sağlık hizmet kalitesinde etkili olduğu, yüksek sosyal sermaye düzeyinin daha kaliteli hizmet sunumuyla ilişkilendirildiği görülmüştür. Ayrıca, sosyal sermaye ve sağlık hizmet kalitesini konu alan çalışmaların sayısının az olduğu tespit edilmiştir.