The Factors Affecting the Satisfaction of Employee: the Case of Bursa


Creative Commons License

ÇINAR M.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.39-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The fact that the employee is satisfied with the work and therefore with the workplace is beneficial in terms of both employee and workplace in many respects. At first, employee satisfaction will increase their productivity. Therefore, the goods or services produced will increase and this will support both the development of the industry and the profitability of the company. In this study, the factors affecting the satisfaction of the working people were discussed. For this purpose, a questionnaire was applied to 2000 employee in Bursa. Estimation results of the logistic regression model used in the study reveal that the satisfaction of the working person depends on many factors. However, it is seen that the most important factors are respectively the status of the employee and the industry. In other words, employee satisfaction varies according to sectors and the status of the employee. In addition, incomes, gender, marital status, social assistance, service and overtime pay are also factors that affect satisfaction
Çalışan bireyin işinden ve dolayısıyla işyerinden memnun olması, birçok yönü ilehem çalışan hem de işyeri açısından fayda sağlamaktadır. En başta çalışanınmemnuniyeti verimliliğini artıracaktır. Dolayısıyla ürettiği mal veya hizmetartacak ve bu hem sektörün gelişmesine hem de firmanın karlılığının artmasınadestek verecektir. Bu çalışmada, çalışan bireylerin memnuniyetini etkileyenfaktörler ele alınmıştır. Bu amaçla, Bursa’da çalışan 2000 kişiye anketuygulanmıştır. Çalışmada kullanılan lojistik regresyon modeli tahmin sonuçları,çalışan bireyin memnuniyetinin birçok faktöre bağlı olduğunu ortayakoymaktadır. Ancak en önemli etkenlerin sırasıyla çalışanın firmasındakistatüsü ve sektörün yer aldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, çalışan bireyinmemnuniyeti sektöre ve statüye göre farklılık arz etmektedir. İlaveten, modeldekullanılan; gelir, cinsiyet, medeni durum, sosyal yardım, servis ve mesai ücretigibi değişkenler de memnuniyet üzerinde etkili faktörlerdir.