TARTIŞILAN HADİS MESELELERİ AÇISINDAN YİRMİNCİ ASRIN İLK YARISINDA MAĞRİB


Şakar M.

GÜNCEL HADİS MESELELERİ VE BABANZÂDE AHMED NAÎM, Diyarbakır, Turkey, 5 November - 07 December 2021, pp.124-125

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.124-125
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Birçok araştırmacı hadis ilimleri açısından yirminci asrı nahda/yeniden uyanış ifadesiyle tanımlanmıştır. Hadis ilimlerinin bu dönemde canlılık kazanmasını sağlayan birçok etken olmakla birlikte içtihat tartışmaları ve iddialarının hadis ilimlerine katkısında ve tartışılan meselelerinin oluşmasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Mağrib de içtihat tartışmalarından uzak kalamamıştır. Bu dönemde yetişmiş Ebû Şuayb ed-Dükkâlî (1878- 1937), Ebu'l-Feyz Ahmed (1902-1960) gibi bazı Mağribli hadis âlimleri hem fıkhî konularda hem de muayyyen bazı hadislerde ve bu hadislerin ravileri hakkında kendi içtihatlarına başvurarak önceki ulemadan farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bununla birlikte yirminci asrın ilk yarısında Mağrib’te tartışılan hadis meselelerine bakıldığında tartışılan konuların daha çok mezhep fetvaları ile bu fetvalara ters düşen hadisler hakkında olduğu görülecektir. Bu durum bahse konu zaman diliminde gündemi meşgul eden hadis meselelerinin aynı dönemde diğer İslam ülkelerinde tartışılan sünnetin hücciyeti, hadislerin tedvini, sünnetin vahiy mahsulü olup olmadığı gibi konuların Mağrib uleması nezdinde henüz çok sıkı bir şekilde tartışılmaya başlamadığını göstermektedir. Bununla birlikte bu dönem Mağribli hadisçilerin, özellikle oryantalistlerin ve bazı Müslüman yazarların hadisle ilgili ortaya attıkları iddialara karşı cevap vermeye başladıkları bir dönemdir