FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE YAŞAM TARZI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ


Ahmetoğulları K., Öcel Y.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.4, pp.2477-2497, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı finansal okuryazarlık ile yaşam tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Düzce ili evreninde anket yöntemiyle 311 veri elde edilmiştir. Elde edilen verilere frekans, faktör, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre finansal okuryazarlık ile ilgili dört faktör (harcama, algı, tutum ve ilgi) ortaya çıkmıştır. Yaşam tarzı ile ilgili olarak sekiz faktör (tecrübeliler, gayret edenler, yapıcılar, başarılılar, inananlar, entel sıra dışılar, mücadele edenler ve gerçekleştirenler) ortaya çıkmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise finansal okuryazarlık ile yaşam tarzı arasında en fazla sırasıyla harcama, tutum, algı ve ilgi boyutlarında pozitif ve anlamlı ilişkiler çıkmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise finansal okuryazarlığın, yaşın ve gelirin yaşam tarzı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Finansal okuryazarlığın yaşam tarzına etkisinde yaş ve gelirin düzenleyici rolü varken; eğitimin düzenleyici rolünün olmadığı ortaya çıkmıştır. Farklılıkları incelemeye yönelik yapılan t-testi ve ANOVA analizleri sonucunda ise cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve gelir gruplarına yönelik finansal okuryazarlık algısı farklılık gösterirken eğitim grubuna yönelik herhangi bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Yaşam tarzı algısı ile sadece meslek gruplarına yönelik bir farklılık çıkmıştır.