Yerli Turistlerin Alanya’yı Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri İle İlişkili Değişkenlerin Uyum Analizi Kullanılarak İncelenmesi


Tüzüntürk S.

EKONOMİ MALİYE İŞLETME DERGİSİ (EMİD), vol.3, no.2, pp.118-140, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, yerli turistlerin Alanya’yı tekrar ziyaret etme niyetleri ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesi ve bu

değişkenlerin Uyum Analizi Yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, kolayda

örnekleme yöntemine göre, Alanya’da tatil amaçlı konaklama yapmış 157 yerli turiste internete dayalı anket

yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, kategorik değişkenler ile Ki-kare Bağımsızlık Testi yapılmıştır. Bu testler

sonucunda, yerli turistlerin Alanya’yı tekrar ziyaret etme niyetleri ile ilişkili altı kategorik değişken belirlenmiştir.

Bunlar: (i) Hane halkı gelir düzeyi, (ii) Alanya’daki toplam tatil sayısı, (iii) Alanya’da en son tatildeki genel

memnuniyet düzeyi, (iv) Alanya’da en son tatilin mevsimi, (v) Alanya’da en son tatilde kalınan yer ve (vi) Alanya’nın

tanıtımının yapılması. Sonrasında, bu altı değişkenin kategorileri ile yerli turistlerin Alanya’yı tekrar ziyaret etme

niyetlerinin kategorileri arasındaki ilişkiler Uyum Analizi Yöntemi kullanılarak ayrı ayrı incelenmiştir. Sonuç olarak,

Alanya turizminin gelişimi için kullanışlı önemli göstergeler elde edilmiştir.