Determination of Rational Drug Use Behaviors of University Students


Creative Commons License

Palloş A.

19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 04 June 2021, pp.243

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.243
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: İlaçlar doğru kullanıldığında insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden olumsuzlukları engelleyen, yanlış kullanıldığında insan yaşamını tehdit eden, hatta insan yaşamını sonlandıran etkenler olmaları nedeniyle önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle ilaçların, bireylerin klinik bulgularına göre uygun dozda, uygun sürede, uygun zamanda kullanmaları önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı davranışlarının belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini bir üniversitenin merkez kampüsünde sağlık alanı dışındaki bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri, örneklemini ise rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 253 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul izni ve öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alındı. Veriler, “Öğrenci Bilgi Formu” kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 22.0 programında, sayı, yüzde ve ortalama olarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %62.8’inin kadın, yaş ortalamasının 21.42±2.23 olduğu, %42.3’ünün ailesi ile ikamet ettiği, %88.1’inin sağlık güvencesinin olduğu belirlendi. Öğrencilerin kendilerini kötü hissettiklerinde sıklıkla istirahat ettikleri (%63.2) ve tamamlayıcı/alternatif yöntemleri (%41.1) tercih ettikleri saptandı. Öğrencilerin %70.8’inin son bir ay içinde ilaç kullandığı, %54.2’sinin doktora danışmadan, %24.9’unun arkadaş/akraba tavsiyesi ile ilaç kullandığı ve %29.6’sının başka bireylere ilaç kullanımı konusunda tavsiyede bulunduğu, en sık kullandıkları ilaçların ağrı kesici (%80.9), soğuk algınlığı ilacı (%41.4) ve kas gevşetici (%24.7) olduğu belirlendi. Öğrencilerin %32’sinin ilaçları önerilen sürede kullanmadığı, %27.7’sinin ilaçları uygun zamanda almadığı, %21.7’sinin ilaç reçetesini, 13.8’inin ise ilaç prospektüsünü okumadığı saptandı. İlaç kullanımı sırasında sıklıkla açlık-tokluk durumuna (%92.9) ve saat aralıklarına (%77.5 ) dikkat ettikleri, %90.9’unun soğuk algınlığı/grip tedavisi için bitkisel ürünlere başvurduğu saptandı. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak öğrenciler arasında akılcı olmayan ilaç kullanımı davranışlarının olduğu görüldü. Bu sonuçlar doğrultusunda önerimiz ilaçların akılcı kullanımına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesidir.

ANAHTAR KELİMELER: Akılcı ilaç kullanımı, üniversite öğrencileri, ilaç