Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Uluslararası Simülasyon Çalıştayı


Creative Commons License

Aydin M. O., Yıldız İnanıcı S., Oktay C., Alper Z.

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Samsun, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.56-57

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-57
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Tıp eğitiminde simülasyon; eğitim veya değerlendirme amacıyla taklit yoluyla gerçek bir şeyin temsil edilmesi veya çoğaltılması anlamına gelir. Simülasyon temelli eğitim yalnızca lisans değil aynı zamanda lisansüstü tıp eğitiminin (uzmanlık eğitimi) de önemli bir parçası haline gelmektedir. Lisansüstü eğitimde geleneksel öğretim teknikleri ile kazandırılması zor olan yetkinliklerin sağlanmasını kolaylaştırmak, hastalara yönelik olası riskleri azaltmak ve potansiyel olarak daha nitelikli eğitim vermek için simülasyon temelli eğitimlerin resmi müfredatta standardize edilerek tanımlanması gerekmektedir. Bu durumun gerçekleştirilebilmesi için; eğitici geliştirme, müfredat entegrasyonu, ulusal ve/veya uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel faaliyetlerinin yürütülmesi önem arz etmektedir. Türkiye’de de son yıllarda simülasyon temelli eğitim; lisans eğitimleriyle birlikte lisans üstü eğitimde de kullanılmaya başlanmıştır. Buna rağmen ulusal çapta standardize edilmiş uzmanlık eğitimi simülasyon müfredatı mevcut değildir. Tüm bu nedenlerden yola çıkarak, “Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Örnek Bir Simülasyon Müfredatı Oluşturmak” başlığıyla bir tıp eğitimi doktora tez çalışması başlatılmıştır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada Türkiye’de eğitim kliniklerinde görev yapan acil tıp uzmanlarından delphy (aşamalı anket) metodu ile uzmanlık eğitiminde simülasyon müfredatında yer alması gereken eğitim içerikleri tayin edilmiş, ikinci aşamada ise bu eğitim içerikleri ile örnek bir simülasyon programının planlanması için bir çalıştay tertiplenmiştir. Amaç: Mezuniyet sonrası acil tıp eğitiminde simülasyon müfredatının multidisipliner bir perspektifle geliştirilmesi amacıyla, tıp eğitimi ve acil tıp uzmanlarının katıldığı uluslararası bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.Yöntem: Çalıştaya 16 acil tıp uzmanı (14’ü Türkiye’den 2’si ABD’den) ile 6 tıp eğitimi uzmanı olmak üzere toplamda 22 kişi katılmıştır. Çalıştayın ilk günü ülkemiz ve dünyada medikal simülasyonun yeri ve geleceği, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından sunumlarla aktarılmıştır. İkinci gün, çalıştay hedefine uygun olarak uzmanlık eğitiminde program tasarımı sunumu ile başlatılmıştır. Program tasarımı sunumundan sonra katılımcılar beş gruba ayrılmıştır. Her gruba, çalıştay öncesi gerçekleştirilen aşamalı anket ile belirlenen acil tıp uzmanlık eğitiminde simülasyon müfredatına uygun beş içerik başlığı dağıtılmış ve örnek bir program tasarlamaları istenmiştir. Her grupta üç acil uzmanı, bir tıp eğitimi uzmanı, bir acil tıp uzmanlık öğrencisi ve bir stajyer öğrenci yer almıştır. Çalıştayın bilim kurulu tarafından hazırlanan program tasarım şablonları rehberliğinde, gruplara verilen içerik başlıklarına uygun alt içerikler kullanılarak ikişer adet simülasyon senaryosu oluşturulmuştur. Çalıştayın üçüncü gününün ilk oturumunda, ikinci gün tasarlanan simülasyon senaryoları ortak oturumla tartışılmış ve son halleri konsensusla oluşturulmuştur. Çalıştay sonunda 14 soruluk çevrimiçi anket kullanılarak katılımcıların çalıştayı değerlendirmeleri istenmiştir.Bulgular Çevrimiçi anketi katılımcılardan 15’i yanıtlamıştır. 5’li likert yöntemi (kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, fikrim yok, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) kullanılarak oluşturulan anketin 13 sorudan oluşan ilk bölümünün sonuçlarına göre çalıştayın içeriği, çıktıları ve organizasyon yönetimine dair memnuniyet düzeyi genel olarak olumlu saptanmıştır. Etkinliğe dair genel görüş ve önerilerin sorgulandığı tek açık uçlu soruya ise ağırlıklı olarak acil tıp uzmanı ve tıp eğitimi uzmanlarını bir araya getiren multidisipliner çalışmaların sayısının artırılmasına yönelik talepler yazılmıştır. Sonuç: Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan ve Tübitak kapsamında desteklenen bu çalıştayla acil tıp uzmanlık eğitiminde tıp eğitimi uzmanı ve simülasyon eğitmenlerinin de yer aldığı multidisipliner bir çalışmayla simülasyon temelli bir örnek programın oluşturulması sağlanmıştır. Oluşturulan programın pilot bir eğitimle acil tıp uzmanlık öğrencilerine uygulanarak son halinin verilmesi ve ardından ulusal veya uluslararası çapta düzenlenecek olan etkinliklerle yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler acil tıp, tıp eğitimi, simülasyon temelli eğitim, mezuniyet sonrası eğitim