Evaluation of Secondary Educational Visual Arts Program Outcomes According to Teacher's Opinions In Terms of Sustainability


Creative Commons License

Korkut Demir C., Coşkun Onan B.

5. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 July 2023, pp.139-140

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.139-140
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Man is a part of nature during his lifetime. Man, who is in a continuous development and transformation, has aimed to use his power against nature, to shape objects, with the effort to shape himself and his environment, and has succeeded in establishing superiority over nature over time and has shaped nature in line with his own interests. While doing this, she used natural resources, technique and art. Art is the expression of the imagination and creativity that the individual uses to express her feelings and thoughts with different methods. While art supports the individual's social relations, being productive, taking original approaches and thinking creatively, it also plays the role of raising awareness of environmental problems such as the pollution of the natural environment, the consumption of resources and the destruction of industrial wastes. It is expected that the teacher will take responsibility and convey a sustainable life style to the students as a means of reaching more people in developing a positive attitude towards environmental education and the concept of sustainability, raising awareness and creating behavioral changes through art education. Teachers should be well equipped in terms of knowledge, perspective and values on sustainable development education, and should personally absorb sustainability. In this research, it is aimed to get the opinions of visual arts teachers on the subject of sustainability in the structuring of teaching activities. Descriptive research, one of the quantitative research designs, was used in the research. The sample consists of 125 visual arts teachers working in the second level of primary education in private and public schools throughout Turkey. As a data collection tool, a questionnaire prepared on the acquisitions related to the basic learning areas was applied in the Fall term of 2022-2023. The findings were interpreted in detail and the results were classified and explained in the context of teachers' opinions. All of the achievements were found to be applicable by the teachers in terms of acquiring the concept of sustainability, and it was stated that the achievements could be obtained by making appropriate applications in all three learning areas in the visual arts curriculum. The findings were discussed in the context of the relevant literature and necessary suggestions were created to researchers, program developers, administrators and teachers.

Keywords: UNECE, WCED, Secondary Education Visual Arts Curriculum, Learning Spaces, Gains 

İnsan, yaşadığı zamanlar boyunca doğanın bir parçasıdır. Sürekli bir gelişim ve dönüşüm içinde olan insan, durmaksızın kendini ve çevresini biçimlendirme çabası ile doğaya karşı gücünü kullanmayı, nesneleri şekillendirmeyi amaçlamış ve zamanla doğaya karşı üstünlük kurmaya başarmış, kendi çıkarları doğrultusunda doğayı biçimlendirmiştir. Bunu yaparken doğal kaynakları, tekniği ve sanatı kullanmıştır. Sanat, bireyin duygu ve düşüncelerini ifade etmede kullandığı hayal gücü ve yaratıcılığın farklı yöntemlerle dışavurumudur. Sanat, bireyin sosyal ilişkilerini düzenlemesini, üretken olmasını, özgün yaklaşımlarda bulunmasını ve yaratıcı düşünmesini desteklerken doğal çevrenin kirletilmesi, kaynakların tüketilmesi ve endüstriyel atıklarla tahrip edilmesi gibi çevre sorunları konusunda toplumu bilinçlendirme rolünü de üstlenmiştir. Sanat eğitimi aracılığıyla, çevre eğitimine ve sürdürülebilirlik kavramına karşı olumlu tutum geliştirmede, farkındalığı arttırmada ve davranışsal değişiklikler yaratmada daha fazla kişiye ulaşma aracı olarak öğretmenin sorumluluk alması, sürdürülebilir bir yaşam biçimini öğrencilere aktarması beklenmektedir. Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma eğitimi konusunda bilgi birikimi, bakış açısı ve değerler bakımından iyi donatılmış olması, kişisel olarak sürdürülebilirliği özümsemesi gerekir. Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmenlerinin öğretim etkinliklerinin yapılandırılmasında sürdürülebilirlik konusunu kazanımlar yolu ile edindirmeye yönelik görüşlerini almak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. Örneklemi, Türkiye genelinde özel ve resmi okulların ilköğretim ikinci kademesinde görev yapan 125 görsel sanatlar öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 2022-2023 Güz döneminde temel öğrenme alanlarına bağlı kazanımlar üzerinden hazırlanan anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, detaylı olarak yorumlanmış ve sonuçlar öğretmenlerin görüşleri bağlamında sınıflandırılarak açıklanmıştır. Kazanımların tümü öğretmenler tarafından sürdürülebilirlik kavramını edindirmek açısından uygulanabilir bulunmuş, görsel sanatlar öğretim programında bulunan üç öğrenme alanına da uygun uygulamalar yapılarak kazanımların elde edilebileceği belirtilmiştir. Bulgular, ilgili alanyazın bağlamında tartışılmış ve araştırmacılara, program geliştiricilere, idarecilere, öğretmenlere gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: UNECE, WCED, Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi Programı, Öğrenme Alanları, Kazanımlar 

Bu araştırma, Canan KORKUT DEMİR’in Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı’nda Şubat 2023’de tamamladığı ve Dr. Öğretim Üyesi Berna Coşkun Onan’ın danışmanlığını yaptığı “Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Sürdürülebilirlik Kavramını Kazandırmaya Yönelik Görüşleri” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bu bağlamda, görsel sanatlar öğretmenlerinin öğretim etkinliklerinin yapılandırılmasında sürdürülebilirlik konusunu kazanımlar yolu ile edindirmeye yönelik görüşlerine, veri toplama aracına ait kapsamlı bilgiye ve elde edilen verilere ilişkin diğer detaylı bilgilere ilgili tezde ulaşılabilir.