Eğitim Fakültesinin Farklı Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mental Rotasyon veReaksiyon Zaman Performanslarının İncelenmesi (Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği)


Creative Commons License

Şahin Ş., Güngör A. K., Özdilek Z., Vatansever Tayşi Ş., Şahin S., Şahin E.

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.1, pp.345-357, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Lisans eğitiminde öğretmen adaylarının gerek alan gerekse öğretmenlik meslek bilgisi bakımındandonanımlı olmaları beklenmektedir. Fakat eğitimde farkı yaratacak olan öğretmen adaylarında; bilgi edinme,yaşamda karşılaştığı problemleri algılayıp çözme, stateji geliştirme, doğru ve hızlı karar verme eylemlerinideğerlendirebilen öğretmen niteliklerini belirlemeye çalışmak önemli görülmektedir. Buradan hareketleBursa Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerinin mental rotasyon vereaksiyon zaman performanslarını çeşitli değişkenler açısından belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya; 2018-2019 eğitim öğretim yılı Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik, Fen Bilgisi, BilgisayarTeknolojileri ve Öğretimi Öğretmenliği Bölümleri ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerindeokuyan toplam 136 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada mental rotasyon ve reaksiyonzamanlarını ölçmek için bilgisayar tabanlı özel bir program kullanılmıştır. Verilen normal dağılım gösteripgöstermediği Shapiro Wilk Testi, bağımsız grupların arasındaki farklılıklar Mann Whitney-U Testi, ilişikidüzeyi Pearson Korelasyonu ile analiz edilmiştir. Bölümlerin mental rotasyon doğru cevap sayısı ve etkincevaplama zamanına göre yapılan karşılaştırmasında, beden eğitimi ve spor, matematik ve fen bilgisiöğretmenliği öğrencileri ile bilgisayar oyuncuları arasında bilgisayar oyuncuları lehine istatistiksel düzeydeanlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bölümlere göre görsel ve işitsel fix ve interval reaksiyon zamanlarındabeden eğitimi ve spor öğrencisi ile bilgisayar oyuncusu arasında, bilgisayar oyuncuları ile fen bilgisiöğretmenliği öğrencileri, bilgisayar oyuncuları ile matematik öğretmenliği öğrencilerinin görsel seçmelireaksiyon zamanı fix interval düzeyleri arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılık saptanmıştır.Yapılan çalışmalar genel olarak mental rotasyon becerisinin başarı faktörünü olumlu yönde etkilediğinibelirtmektedir. Fakat disiplinler arası mental rotasyon becerisini inceleyen çalışmaların sınırlı olduğugörülmektedir. Bu nedenle detaylı sonuçlar elde edebilmek için literatüre ışık tutacak mental rotasyonperformansları inceleyen farklı öğretmenlik ve temel bilimler bölümlerinde okuyan öğrencilerle daha fazlaçalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünülmektedir.