THE PLACE AND THE IMPORTANCE OF THE COUNCILS IN THE HISTORY OF BUDDHISM


Creative Commons License

Göçmen A., Güç A.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.893-913, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The sacred teachings of Buddha, who lived in the sixth century BCE, were codified and arranged in Buddhist councils, which were gathered by Buddhist monks on various dates after from his death, and each of them had a different importance in terms of their results, thus Tipitaka, the oldest Buddhist sacred book, was created. In addition to codifing the sacred teachings of Buddha, monks tried to solve their inner religious problems related to doctrine and discipline in the councils, and also turned their own teachings into a religion like other religions over time. In this study, the place, importance, purposes, decisions and results of the councils in the history of Buddhism, the development of Buddhism and its basic teachings whether it has an effect on the formation of Buddhist scriptures and the sense of monastic identity were investigated. For this purpose, six great Buddhist councils were examined with descriptive method. The councils had important impacts and positive contributions to Buddhism in terms of the formation of the Buddhist monastic identity, doctrine, discipline, practice, shaping and development of the basic teachings and tradition of Buddhism and its institutional maturation. In addition, the councils had negative effects on the tradition as they could not ensure full harmony among the community and caused splits.

M.Ö. VI. Asırda yaşamış olan Buda’nın kutsal öğretileri vefatından sonra Budist keşişler tarafından çeşitli tarihlerde toplanan ve neticeleri bakımından her biri ayrı bir önem arz eden Budist konsillerinde bir araya getirilerek düzenlenmiş, böylece en eski Budist kutsal kitabı Tipitaka meydana getirilmiştir. Keşişler, Buda’nın kutsal öğretilerini bir araya getirmenin yanı sıra doktrin ve disiplinle ilgili içsel dinî problemlerini konsillerde çözmeye çalışmışlar ve kendi öğretilerini de zamanla diğer dinler gibi bir din haline getirmişlerdir. Bu çalışmada konsillerin Budizm tarihindeki yeri, önemi, amaçları, kararları ve neticeleri itibariyle Budizm’in ve temel öğretilerinin gelişimi, Budist kutsal kitaplarının ve manastır kimliği bilincinin teşekkülünde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla altı büyük Budist konsil deskriptif metotla incelenmiştir. Konsillerin Budist manastır kimliğinin teşekkülü, doktrin, disiplin, pratik, Budizm’in temel öğretilerinin ve geleneğinin şekillenmesi ve gelişimi, kurumsal manada olgunlaşması açısından Budizm’e önemli etkileri ve olumlu katkıları olmuştur. Bunun yanı sıra konsillerin topluluk arasında tam uyumu sağlayamaması ve itizallere yol açması nedeniyle geleneğe olumsuz etkileri de olmuştur.