Investigation Of Visually Impaired University Students’ Physics Course Experiences


Öden Acar A., Kurt M.

4'th International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.251-252

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.251-252
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Physics course is included in the curriculum of most of the departments of higher education programs related to STEM. Some accommodations need to be made in order for visually impaired students to have fair access to physics courses. The aim of this research is to investigate the experiences of visually impaired university students in the introductory physics courses (basic physics, introduction to general physics, physics, etc.) in the first semester of university programs. The study was carried out using the phenomenology (phenomenology) design, one of the qualitative research methods. The research was carried out with 4 visually impaired students studying at a state university. One of the participants is studying at the Faculty of Arts and Sciences, one at the Faculty of Engineering and two at the Faculty of Agriculture. The research data were collected with a semi-structured interview form prepared by the researchers, consisting of seven questions, four of which were demographic and three of which were for the purpose of the study. The obtained data were analyzed by content analysis. According to the results of the interviews, it was determined that all of the students were low vision, they could not see the blackboard in the educational environment, and they followed the lesson by using technology during the lesson. As a result of the students' knowledge of their rights and positive environmental attitude, it has been determined that there are positive experiences in the way the physics lessons are presented, the accessibility of the exams and course materials. On the other hand, in line with their negative experiences, the students suggested solutions regarding the presentation of the courses, exams and course materials.

Fizik dersi, yükseköğretim programlarının FeTeMM ile ilgili bölümlerinin pek çoğunun öğretim programında yer almaktadır. Görme engelli öğrencilerin fizik dersine adil bir şekilde erişebilmeleri için bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı görme engelli üniversite öğrencilerinin üniversite programlarının birinci yarıyılında bulunan giriş düzeyi fizik derslerindeki (temel fizik, genel fiziğe giriş, fizik vb.) deneyimlerini incelemektir.  Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 4 görme engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan biri Fen Edebiyat Fakültesi'nde, biri Mühendislik Fakültesi'nde ve ikisi Ziraat Fakültesi'nde öğrenim görmektedir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve dördü demografik, üçü çalışmanın amacına yönelik olan toplam yedi sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Görüşme sonuçlarına göre öğrencilerin hepsinin az gören oldukları, eğitim-öğretim ortamlarında tahtayı göremedikleri ve ders sürecinde teknoloji kullanarak dersi takip ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin sahip olduğu hakları bilmesi ve pozitif çevre tutumu neticesinde fizik derslerinin sunuluş şekli, sınavlarının ve ders materyallerinin erişilebilirliği konusunda olumlu deneyimler yaşandığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan öğrenciler olumsuz deneyimleri doğrultusunda derslerin sunuluş biçimi, sınavlar ve ders materyalleri ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmuşlardır.