Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası


Tüzemen N. Ü., Önal U., Akalın E. H., Kazak E., Heper Y., İşçimen R., ...More

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.27, no.2, pp.286-295, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Giriş: Aspergillus türleri bilinen risk faktörleri olan hastalar yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) de giderek artan sıklıkta invaziv

pulmoner aspergilloza (İPA) sebep olmaya başlamış ve uluslararası çok merkezli bir kohort çalışması (AspICU) yoğun bakımlarda İPA

tanısı için kriterler oluşturmuştur. Yeni koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) da İPA gelişimi açısından önemlidir. Çalışmamızda pandemi

öncesi ile pandemi sonrasında, YBÜ yatan ve derin trakeal aspirat (DTA) örneklerinde Aspergillus spp. üreyen hastalar AspICU

kriterlerine göre değerlendirilmiş, iki dönem birbiriyle karşılaştırılmış ve COVID 19 ile ilişkili pulmoner aspergilloz (CAPA) kabul edilen

hastaların demografik verileri analiz edilmiştir.

Materyal ve Metod: Pandemi öncesi (1 Mart 2019-31 Aralık 2019) ve pandemi sonrası (1 Mart 2020-31 Aralık 2020) olarak iki ayrı

dönemde Pandemi ve Reanimasyon YBÜ’den Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen DTA örnekleri retrospektif olarak incelendi.

Pandemi YBÜ’de DTA örneğinde Aspergillus spp. üreyen olgular CAPA yönünden AspICU kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Reanimasyon YBÜ’de 2019 yılında üç hastanın DTA’sında Aspergillus spp. ürerken 2020 yılında beş hastanın, Pandemi YBÜ

ise 11 hastanın DTA’sında Aspergillus spp. üremesi oldu. Hem Reanimasyon (2019 yılına ait) hem de Pandemi YBÜ’den birer hastaya

ait üremeler, kolonizasyon olarak değerlendirildi. Diğer üremeler AspICU kriterlerinde göre İPA lehine yorumlandı. 10000 hasta gününde

DTA örneğinde Aspergillus spp. üreyen olgular, 2019 (insidans= 3.4) ve 2020 (insidans= 19.1) yılları arasında karşılaştırıldığında

insidans oranı 2020 yılında (p< 0.001); 2020 yılında ise Pandemi (insidans= 40.4) ve Reanimasyon YBÜ (insidans= 9.2) karşılaştırıldığında

insidansın Pandemi YBÜ’nde (p< 0.001) anlamlı olarak arttığı saptandı.

Sonuç: Özellikle viral infeksiyonlardan (COVID-19, İnfluenza gibi) sonra yoğun bakım hastalarının da İPA açısından riskli olduğu unutulmamalıdır.

Bu çalışmada İPA görülme sıklığı çok yüksek olmasa da yükselme eğiliminde olduğu görülmüştür. Tanı problemli olduğundan

farkındalığın ve örnek çeşitliliğinin artması ve biyobelirteçlerin hematoloji hastaları dışında daha yaygın kullanılması gereklidir.