Pacemaker and pacemaker lead infections due to Ochrobactrum anthropi: a case report


alev m., DURAN M., murat s. n., CESUR S., çerçioğlu d., ALTUN DEMİRCAN Ş., ...More

Modestum Ltd, vol.11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)