Görsel Sanatlar Eğitiminin Uzaktan Uygulamalı Dersleri


Creative Commons License

Erim G.

Medeniyet Sanat Dergisi, vol.7, no.2, pp.178-189, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teachers who teach the Visual Arts courses, including many disciplines, graduate from the Department of Visual Art Education of the Education Faculties. Before graduating, prospective teachers take Basic Design, Drawing, and Perspective courses in the first year as practice courses in the department, and Main Art Studios and Elective Art Studios courses in the second, third and fourth grades as part of their field courses. Nine different courses were stipulated by the Higher Education Council for the main art and elective art studios, which have different varieties according to the universities. Prospective teachers have the opportunity to take courses from four different studios until they graduate, one of which is the main art studio and three of which are elective art studios, and they are trained in different disciplines. Technology, widely used in today's education and training programs, has also maintained its effectiveness in the art education process. Innovations in educational technology save time for teachers in terms of teaching methods, and as it becomes easier for teaching to reach students, they also can learn faster. In this sense, the most used technologies are computers and the Internet. The Internet and computers have given individuals the speed of access to information and opportunities for online education. As of 2020, the online education process has accelerated worldwide due to the global pandemic. In this process, there were numerous programs for the teaching staff to conduct their courses, reach students and make applications in practice courses. Some of these programs have been used within the bounds of possibility. As a result, the time provided by the programs used in the distance education of the applied courses in the transfer of information to the instructor and the student's access to the information has been shortened; besides, difficulties such as getting to know the student and understanding the student have emerged.

Birçok disiplini içinde barındıran Görsel Sanatlar dersini veren öğretmenler, Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi anabilim dallarından mezun olmaktadır. Öğretmen adayları, mezun olmadan önce, anabilim dalında uygulamalı dersler niteliğinde birinci sınıfta Temel Tasarım, Desen ve Perspektif derslerini; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta Anasanat Atölye ve Seçmeli Sanat Atölye derslerini eğitim-öğretim programları içerisinde alan dersleri olarak almaktadır. Üniversitelere göre farklı çeşitliliğe sahip olan anasanat ve seçmeli sanat atölyeleri için Yükseköğretim Kurulu’nun öngördüğü dokuz farklı atölye bulunmaktadır. Öğretmen adayı bu atölyelerden biri anasanat atölye, üçü seçmeli sanat atölye olmak üzere mezun olana kadar dört farklı atölyeden ders alma imkânına sahip olup, böylece farklı disiplinlerle yetişmiş olmaktadır. Bu durum, günümüz eğitim öğretim sürecinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan teknoloji sanat eğitimi sürecinde de etkinliğini korumuştur. Eğitim teknolojisindeki yenilikler öğretmene öğretme yöntemi açısından zaman kazandırmakta, öğrenciye de ulaşma kolaylığı sağlayarak öğrencinin öğrenme verimliliğini arttırmaktadır. Bu anlamda en çok kullanılan teknoloji bilgisayar ve internettir. İnternet ve bilgisayar, bireylere bilgiye ulaşma hızı kazandırmış ve uzaktan eğitim imkanı sunmuştur. 2020 yılı itibarı ile tüm dünyada yaşanan pandemi, uzaktan eğitim sürecine hız kazandırmıştır. Bu süreçte uygulamalı derslerde öğretim elemanının dersi işleyişi, öğrenciye ulaşması ve uygulamaların yapılabilmesi açısından kullanılan birçok program vardır. Bu programların bir kısmı imkânlar dahilinde kullanılmıştır. Sonuç olarak; uygulamalı derslerin uzaktan eğitiminde kullanılan programların öğretim elemanına bilgi aktarımında ve öğrencinin bilgiye ulaşmasında kazandırdığı süre kısalmış, bunun yanında öğrenciyi tanıma, öğrenciyi anlama gibi güçlükler ortaya çıkmıştır.