From non-cadaver education to tech-advanced anatomy laboratories in historical process


Creative Commons License

Yılmaz S., Kafa İ. M., Erer Kafa S.

19. Ulusal Anatomi Kongresi ve Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018, vol.12, pp.140-141

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 12
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.140-141
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: The studies and trainings focused on cadavers in our country have not been made or deficient for many years before the breakthroughs in modern medicine education. With the opening of the Modern Medical School (1827), a modern medical education has begun and the anatomy lessons have been able to begin with the cadaver after the permission of cadaver dissections in 1841. After the permission, there have been problems with how and from whom the cadaver will be supplied. The most important problem today is also cadaver donation and supply. In this case, the technological developments that show up in each area have opened many windows in medical education and one of the fields benefiting from these opportunities has been “anatomy”. In this paper the importance and the indispensability of cadaver in the anatomy education in the historical process, the process of transition to the tech-advanced anatomy laboratories and the place of "Cyber Anatomy Laboratory", in Bursa Uludağ University as one of the examples in our country, in medical education will be mentioned.

Methods: In accordance with the purpose, a literature review was made and the place of anatomy in medical education was examined along with the historical process and its current state.

Results: In the "anatomy" education in our country, before the opening of the modern medical school, printed works, figures and models were used, but with the modernization process and limited after the cadaver leave, cadavers started to be used. With various hardware and techniques such as plastination, holographic imaging techniques, virtual reality, 3D printers were used in order to provide a solution and support in cadaver supply with the developing world and technology. In some faculties, anatomy laboratories using digital enhancements have been established and started to be used in education. The “Cyber Anatomy Laboratory” which was opened in the Faculty of Medicine of Bursa Uludağ University for the first time among the state universities was first begun as an elective course, opened to 10-12 students of study groups and used in education regularly.

Conclusion: Depending on the age groups of the students who are studying, it seems that education is also given a different direction with the hardware, including virtual reality, three-dimensional images and equipments. However, it should not be forgotten that even though the technology has developed, based on the cadaveric perceptions formed within the anatomy education, thinking about human being as a valuable asset after the death can be developed and learned on a real cadaver.

Giriş: Ülkemizde insan kadavrası üzerine odaklı çalışmalar ve eğitimler, modern tıp eğitimine yönelik yapılan atılımlardan önce uzun yıllar boyunca yapılamamış ya da eksik kalmıştır. Modern Tıp Okulunun açılması (1827) ile modern bir tıp eğitiminin temelleri atılmış olmakla birlikte anatomi derslerinin kadavra ile yapılabilmesi ancak 1841 yılında kadavra izninin alınmasından sonra başlayabilmiştir. Kadavra izni alınmasından sonra ise kadavranın nasıl ve kimden temin edileceği sıkıntıları kendini göstermiştir. Günümüzde de en önemli sorun kadavra bağışı ve teminidir. Bu durumda her alanda kendini gösteren teknolojik gelişmeler tıp eğitiminde de birçok pencere açmış ve bu imkânlardan faydalanan alanlardan biri de “anatomi” olmuştur. Bu bildiride; tarihsel süreç içerisinde anatomi eğitiminde kadavranın önemi ve vazgeçilmezliğinden, günümüzde var olan siber anatomi laboratuarlarına geçiş sürecinden ve bu laboratuvarların ülkemizdeki örneklerinden biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açılan siber anatomi laboratuvarının eğitimdeki yerinden bahsedilecektir.

Yöntem: Bildirinin amacı doğrultusunda literatür taraması yapılmış, anatominin tıp eğitimindeki yerinin tarihsel boyutu ile birlikte günümüzdeki durumu incelenmiştir.

Bulgular: Ülkemizde "anatomi" eğitiminde modern tıp okulu açılmadan önce basılı eserlerden, şekil ve maketlerden faydalanılırken, modernleşme süreci ile birlikte ve kadavra izninden sonra sınırlı da olsa kadavralar kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen dünya ve teknoloji ile birlikte, kadavra temininde karşılaşılan sıkıntılara bir çözüm ve destek olabilmesi amacıyla plastinasyon, holografik görüntü teknikleri, sanal gerçeklik, 3D yazıcılar gibi çeşitli donanımlar ve teknikler kullanılmıştır. Dijital gelişimlerden faydalanan anatomi laboratuvarları bazı fakültelerde kurulmuş ve eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. Devlet üniversiteleri arasında ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde açılan “Siber Anatomi Laboratuvarı” öncelikle seçmeli ders olarak eğitimde yerini almış, ayrıca 10-12 kişilik öğrenci çalışma gruplarına açılmış ve eğitimde düzenli olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Sonuç: Eğitim görmekte olan öğrencilerin yaş kuşaklarına da bağlı olarak sanal gerçeklik, üç boyutlu görüntüler ve ekipmanlarının da yer aldığı donanımlarla eğitime farklı bir yönün daha verilmekte olduğu görülmektedir. Ancak teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da öğrencilerin anatomi eğitimi kapsamında oluşan kadavra algıları üzerine kurulan ölümünden sonra da insanın değerli bir varlık olduğu düşüncesinin gerçek bir kadavra üzerinde daha iyi gelişeceği ve yerleşeceği unutulmamalıdır.