Nörolojik sorunlar nedeniyle bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde izlenen hastalarda mortaliteye etki eden faktörler


Özçakır Ş.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.52, pp.150-153, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Nörolojik sorunlar nedeniyle Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)'nde izlenen ve rehabilitasyon programına alınan hastalarda mortalite oranlar› ve mortalite ile ilişkili faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntem: YBÜ'nde yatan ve rehabilitasyon programına alınarak izlenen hastalar (n=340) çalışmaya alındı. Hastaların izlendikleri ünite, demografik özellikleri, tanıları, rehabilitasyona başlama zamanlarının yanı sıra ilk değerlendirmedeki bilinç düzeyi, solunum durumu, spastisite ve bas› yarası varlığı rehabilitasyon izlem formuna kaydedildi. Bulgular: Hastaların 125'i kadın, 215'i erkek olup yaş ortalaması 50,1±19 yıl, rehabilitasyona başlama süresi ortalama 6,6±6,2 gündü. ilk değerlendirmede 23 hastada (%6,8) bas› yarası, 43 hastada (%12,6) spastisite saptandı. Hastaların YBÜ'deki mortalite oran› %38,2 idi. Hasta yaşı, rehabilitasyona başlama zamanı, solunum ve bilinç düzeyinin bozukluğu ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptandı. Sonuç: YBÜ'nde yatan hastaların mortalite oranlar› ve ilişkili faktörler daha önce pek çok çalışlmada incelenmiştir. Bu çalışmada rehabilitasyona başlama süresi, nörolojik sorunlar nedeniyle YBÜ'de izlenen hastalarda mortalite ile ilişkili bir faktör olarak saptanmıştır. Bu çalşma, ülkemizin gelişmiş bir üniversite hastanesinin YBÜ'de uygulanan rehabilitasyon program› kapsamında mortalite ile ilişkili faktörleri inceleyen ilk çalışma özelliğine sahiptir