Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi


Alkan F., Özkul A., Karaoğlu M. T., Bilge Dağalp S., Akça Y., Burgu İ., ...More

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.44, pp.1-8, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada 10 kamu işletmesine ait sı,ğırlardan toplanan 480 kan serumu !BR, PI-3, BRSV, RVD, Enıerovirus 1-2 ve BAV 1-2-3 viruslanna spesijik anıikorlar yöniinden kontrol edildi. Seropozit~flik oranları IBR için % 59.7, PJ-3 için % 52.7, BRSV için % 44.6, RVD için % 62,0 olarak helirlendi. Enterovirus 1-2 için seropozitijlik oranları sırasıyla %53.5 ve %50.5. BA V/-2-3 için ise sırasıy/a %24.6, %35.2 ve %/4.2 olarak saptandı. Örneklenen sığırlarm yalnızca % 6.25 inde herhangi bir e!?feksiyona ilgili antikor varlığı saptanmadı. % 9.38' inde bir enfeksiyona ilgili antikor varlığı saptamrken, %11.46 'smda 2farklı enfeksiyona spes!fik antikor varlığı ve % 72JJ / 'inde 3-8 enfeksiyona karşı antikor varlığı helirlendi. ~n yüksek dağilım ise % 18.96 oranla ayrı ayn 4 ve 5 etkene .ıpesijik antikor varlığı ile saptandı.