An Analysis of the Claims that the Prophet Muhammad Was Exalted


Creative Commons License

Oruçoğlu İ.

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.40, pp.4029-4036, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

One of the basic issues of sirah writing is the evaluation of the news and events presented as evidence to the prophethood of the Prophet Muhammad (pbuh) (delâil) and the information about the extraordinary situations (mû’cize) that are performed or experienced by the Prophet. In the modern period, it has been argued that these information did not take place in early sources, it gradually increased later and there has been a deviation in the imagination of the Prophet as a result of attributing the superhuman qualities to him. These arguments are supported by the fact that an overly exalted prophet cannot be taken as an example and that he should be regarded as human like other people. Without understanding the modern period historiography and methodology and making a critique the evaluation of our classical sources with this point of view raised many problems. This article aims to evaluate these arguments and arguments. For this purpose, first of all the historical development and content of the science of science has been revealed and then the existing discussions have been taken into consideration by taking into account the perspectives of modern era.

Günümüzde siyer yazıcılığının temel meselelerinden biri kaynaklarda Hz. Peygamber’in peygamberliğine delil olarak sunulan haber ve olaylar (delâil) ile peygamberden sadır olan veya başından geçen olağanüstü haller (mu’cize) hakkındaki rivayetlerin değerlendirilmesidir. Modern dönemde bu rivayetlerin başlangıçta kaynaklarda fazla yer almadığı, ilerleyen zamanlarda gittikçe arttığı ve Hz. Peygamber’e beşer üstü niteliklerin atfedilmesi sonucu peygamber tasavvurunda bir sapma yaşandığı argümanları ileri sürülmüştür. Bu argümanlar aşırı yüceltilmiş bir peygamberin örnek alınamayacağı ve O’nun diğer insanlar gibi beşer olarak kabul edilmesi gerektiği şeklinde gerekçelerle desteklenmiştir. Modern dönem tarih yazımının ve metodolojisinin iyi anlaşılmadan ve bir eleştirisi yapılmadan olduğu gibi kabul edilerek klasik kaynaklarımızın bu bakış açısıyla değerlendirilmesi beraberinde pek çok sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu makale bu tartışma ve argümanları değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bunun için öncelikle siyer ilminin tarihsel gelişimi ve muhtevası ortaya konduktan sonra modern çağın gündemimize taşıdığı bakış açılarını da hesaba katarak mevcut tartışmalar üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.