TÜRKĠYE’DE ETKĠN BĠR OMBUDSMAN ĠÇĠN MEDYA DESTEĞĠ:AMPĠRĠK BĠR ANALĠZ


SOBACI M. Z., KÖSEOĞLU Ö.

Süleyman Demirel ÜniversitesiĠktisadi ve Ġdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.19, no.4, pp.25-45, 2014 (Peer-Reviewed Journal)