Metastatik Prostat Kanserinde Tek Merkez Postdosetaksel Kabazitaksel Deneyimi


Creative Commons License

Caner B., Şahin A. B., Ocak B., Orhan Oyucu S., Öztop H., Deligönül A., ...More

8. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 - 15 December 2019, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç

Metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri hastalarında dosetaksel sonrası kabazitakselin sağkalım verilerimizi sunmayı amaçladık.

Yöntem

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümünce kabazitaksel raporu çıkarılan hastalar retrospektif olarak taranarak post-dosetaksel olanların dosyaları incelendi. Hastaların ortalama yaşları, gleason skorları, dosetaksel PFS süreleri, kabazitaksel kullanım süreleri süreleri, PFS, OS ve ilaç kullanım süreleri, ortalama takip süreleri ve yan etkileri değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya 14 hasta dahil edildi. Hastaların metastatik hastalık tanı anı medyan yaşı 59,2 (44,8-69,8) yıldı. Dört hasta non-metastatik takipteyken progrese olan hastalarken 11 hasta de novo metastatik hastaydı. Hastaların bir tanesinin Gleason skoru 7’nin altındayken 3 hastanın skoru 7, diğer hastaların ise 7 üzerindeydi. Metastik hastalık anında %28,6’sınde viseral metastaz saptanırken diğerlerinde lenf nodu ve kemik metastazları vardı. Hastaların medyan takip süreleri 43,6 ay (12,5-91,2) idi. Hastaların dosetaksel ile PFS 8,9 (%95 CI: 5,0;12,8) ay olarak saptandı. Kabazitaksel başlama anında tüm hastalar kastrasyon dirençli prostat kanseriydi. Kabazitaksel alırken 2 hastada tedaviye yan etki nedenli devam edilemedi. On hastada kabazitaksel altında PSA ve/veya radyolojik olarak progresyon izlendi. On hastada ölüm izlendi. Kabazitaksel PFS’i 5,1 (%95 CI: 1,6;8,6) ay olarak saptandı. Kabazitaksel başlangıcı ile OS 8,3 aydı. Viseral ve non-viseral gruplar arasında OS ve PFS’de fark saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç

Metastatik prostat kanseri tedavisinde ADT ile progresyon geliştiğinde KDPK tedavi seçenekleri dosetaksel, abirateron, enzalutamid, kabazitakseldir. Kabazitaksel tübüline bağlanarak mikrotübül stabilizasyonu yapan yarısentetik bir taksan derivesidir. Dosetaksele karşı direnç gelişen hastalar için geliştirilmiş olup daha önce docetaksel kullanan hastalarda tercih edilir. KDPK tedavisinde dosetaksel öncesi ya da sonrası kullanılabilir. Dosetaksel sonrası kullanımında etkinliği TROPIC çalışmasında gösterilmiştir. Kabazitaksel, mitoksantron ile karşılaştırıldığında genel sağkalım 15,1 ay, PFS 2,8 ay, PSA progresyonuna kadar geçen süre median 6,4 ay, tümör progresyonuna kadar geçen süre median 8,8 ay ile üstünlük sağlamıştır. 25 mg/m2 dozunda uyguladığımız kabazitakselin PFS’i literatüre benzerdi. OS verilerimiz literatüre göre daha kısa saptandı. Gerçek yaşam verileri için büyük ölçekli ve uzun takipli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: kastrasyon dirençli, metastatik prostat kanseri, kabazitaksel