Eğitim Yönetimi Alanında Bilgi Üretim Süreci Eğitim Yönetimi Kongrelerinin Rolü ve Serüveni Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Turan S., Bektaş F., Yalçın M., Armağan Y.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM YÖNETIMI / EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE, vol.22, no.1, pp.81-108, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde sunulan bildirileri ve bu bildirilere dayalı olarak üretilen bilgiyi çeşitli değişkenler açısından değerlendirmeyi ve elde edilen bulgulara ilişkin çıkarımlarda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılan bir durum çalışmasıdır. Doküman incelemesi yoluyla elde edilen verilerin analizinde nitel veri toplama ve analiz prensiplerine dayalı olarak içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Eğitim Yönetimi Kongrelerinde sunulan bildirilere yönelik bulgular incelendiğinde, bildiri kitaplarında daha çok özet metinlerin yer aldığı ve çalışmaların yarısının tamamlanmadığı görülmüştür. Bildiri yazarları ağırlıklı olarak erkek olup, bildiriler genellikle iki yazarlıdır. Kongrelerde yer alan bildiri konuları sırasıyla örgütsel konular, yönetim süreçleri, eğitimsel reform-politikalar ve liderlikle ilgilidir. Kongre kitaplarında yer alan çalışmalar, daha çok nicel araştırma yöntem ve teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Bildirilerde veri toplama yöntemi olarak anket/ölçek kullanımı öne çıkmaktadır. Araştırmaların özneleri ise genel olarak öğretmenlerdir.