Examination of Nursing Students' Views on the Nursing Process


Creative Commons License

Palloş A.

19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 04 June 2021, pp.146

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hemşirelik sürecinin profesyonel hemşirelik uygulamalarına rehber niteliğinde olması, sağlık bakımı hizmetlerinin kalitesini arttırması, hemşirelerin problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi nedeniyle uygulamalı hemşirelik eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmakta ve hemşirelik eğitimi sırasında öğrencilerden hemşirelik sürecini kullanma becerisini kazanmaları beklenmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik sürecine ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde eğitim gören tüm ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri (N=575), örneklemini ise olasılıksız örnekleme yöntemiyle rastgele seçilen ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan 219 öğrenci oluşturdu. Etik kurul ve kurum izinleri alındı. Veriler “Öğrenci Bilgi Formu” kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 22.0 programında, sayı, yüzde ve ortalama olarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.78±1,4 yıl, %88.6’sının kadın olduğu saptandı. Öğrencilerin %64.8’inin hemşirelik sürecine ilişkin eğitim aldığı, eğitimleri sıklıkla mesleki uygulamalı derslerden (%48.4) ve seçmeli derslerden aldıkları (%26.9), hemşirelik sürecini kullanırken en sık ders notlarından (%75.3) ve internet kaynaklarından (%69.4) yararlandıkları belirlendi. Öğrencilerin %91.8’inin uygulama alanında hemşirelik sürecini kullandıkları, ancak büyük çoğunluğunun (%85.4) sorun yaşadığı, en çok sorun yaşanan hemşirelik süreci aşamalarının tanılama (%62.1), değerlendirme (%61.2) ve uygulama (%58.4) olduğu görüldü. Öğrencilerin hemşirelik sürecinin mesleki gelişim için yararlı olduğunu (%91.8), hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarından biri olduğunu (%91.3), hasta bakımında önceliklerin belirlenmesine katkı sağladığını (%91.3) ve bakım ile ilişkili yazılı kanıt sağladığını (%90.0) düşündükleri; ancak hemşirelik sürecini uygulama konusunda kendilerini hazır hissetmedikleri (%53.0), aldıkları uygulamalı eğitimi yeterli bulmadıkları (%52.1) ve hemşirelik sürecinin eğitim dönemleri arasında aynı önemde işlenmediğini (%51.1) düşündükleri saptandı. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik sürecinin önemine inandıkları, ancak uygulama konusunda sorun yaşadıkları belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerimiz uygulama alanında hemşirelik sürecinin kullanımına yönelik yaşanan sorunların kök nedenlerinin belirlenerek, gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencileri, hemşirelik süreci, bilgi