Determination of plasmid-mediated quinolone resistance genes in Chrysobacterium species isolated from farmed rainbow trout in Turkey


Satıcıoğlu İ. B., Duman M., Altun S., Yılmaz E., Şimşek E., Koç F.

I.Uluslararası VI.Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.371-372

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.371-372
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

The aquatic environment can serve both as a natural reservoir of antibiotic resistance genes and the spreading of bacteria and antimicrobial resistance genes to environment. Plasmid-mediated quinolone resistance (PMQR) genes represent an important challenge to the effectiveness of quinolones in the treatment of human and animal infections. In this study, 70 Chrysobacterium spp. isolates recovered from farmed rainbow trout in Turkey were analyzed for PMQR genes. Chrysobacterium spp. strains were identified with 16S rRNA sequence analysis. Quinolone susceptibility among the strains was determined using minimum inhibitory concentration method against oxolinic acid, and the frequency of PMQR genes (qnrA, qnrB, qnrS) was investigated by PCR. The isolates recovered from farmed rainbow trout exhibiting clinical signs such as darkening of skin color, exophthalmia were identified as C. aquaticum. The rates of reduced susceptibility in phenotypically were determined for oxolinic acid (89%). Of the 70 isolates, 28 (40%) isolates harbored qnrA, 23 isolates (32%) harbored qnrS and 17 isolates (24%) have both qnrA and qnrS. None of the isolates harbored qnrB. Our findings showed high rates of quinolone resistance (89%) and qnr genes, underlining the importance of aquatic environment as reservoirs for the dissemination of potentially possible C. aquaticum and horizontal gene transfer between other waterborne bacterial species. 

Keywords: PMQR, C. aquaticum, Rainbow Trout, Antimicrobial Resistance

This research was supported by The Research Fund of Erciyes University. Project Number: TCD-2018-8586.


Sucul ortam, hem antibiyotik direnç genlerinin doğal bir rezervuarı hem de bakteri ve antimikrobiyal direnç genlerinin çevreye yayılması açısından öneme sahiptir. Plazmid aracılı kinolon direnci (PMQR) insan ve hayvan enfeksiyonlarının tedavisinde kinolonların etkinliğini  sınırlayan önemli bir faktördür. Bu çalışmada, Türkiye'deki gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden izole edilen 70 Chrysobacterium spp. izolatında PMQR genleri analiz edilmiştir. Chrysobacterium spp. izolatları 16S rRNA sekans analizi ile identifiye edilmiştir. İzolatların kinolon duyarlılığı oksolinik aside karşı minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) yöntemi kullanılarak belirlendi ve PMQR genlerinin (qnrA, qnrB, qnrS) varlığı ise PCR ile incelenmiştir. Deri renginin koyulaşması ve egzoftalmus gibi klinik belirtiler gösteren gökkuşağı alabalıklarından izole edilen izolatlar C. aquaticum olarak tanımlandı. Yapılan MİK testi ile izolatların %89’unun oksolinik asite duyarlılığının azaldığı belirlenmiştir. qnrA geni barındıran 28 (% 40) izolat, qnrS barındırılan 23 izolat (% 32) ve hem qnrA hem de qnrS barındıran 17 izolat (% 24) tespit edilmiştir. Hiçbir izolatın qnrB geni barındırmadığı tespit edilmiştir. Bulgularımız, C. aquaticum izolatlarında yüksek oranda kinolon direnci (% 89) ve PMQR genleri bulunduğunu göstermiştir. Çalışmamız PMQR genleri açısından C. aquaticum'un potansiyel olarak su ortamında rezervuar görevi yapabileceğini ve sudaki diğer bakteriyel türler arasında horizantal gen transferinin olası olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: PMQR, C. aquaticum, Gökkuşağı Alabalığı, Antimikrobiyal Direnç

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu tarafından TCD-2018-8586 proje no ile desteklenmiştir.