MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TR DİZİN VERİ TABANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ


Özer Z., Demirbatır R. E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.282-304, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmanın amacı, müzik eğitimi ile ilgili TR Dizin veri tabanında 2015-2020 yılları arasında yayınlanan araştırmaların dergi adı ve yılı, yazar sayısı, konusu, çalışma grubu, yöntemi, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda eğilimlerini belirlemektir. Çalışmada karma yöntem yaklaşımlarından keşfedici sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Makalelerin analizi için Sözbilir vd. (2012) tarafından geliştirilen “Makale Sınıflama Formu” alana uygun bir biçimde revize edilerek kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, makalelerin yıllara göre dağılımlarında 2017 yılının alanla ilgili çalışmaların en çok yayımlandığı yıl olarak öne çıktığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Turkish Studies (Elektronik) dergilerinde alanda ilgili yayınların en çok yer aldığı, tek yazarlı ve iki yazarlı çalışmaların üç ve dört yazarlı çalışmalara oranla yüksek olduğu belirlenmiştir. Makaleler konu bazlı sınıflandırıldığında ise çalgı eğitimi ile ilgili çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Betimsel istatistikler ve içerik analizi sonuçları çalgı eğitimi ile ilgili daha fazla araştırma olduğunu göstermiştir. İncelenen makalelerde mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin çalışma grubunu oluşturduğu araştırmaların büyük bir farkla öne çıktığı belirlenmiştir.