KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA KENTSEL TASARIM VETOPLUMSAL KATILIM: BURSA HANLAR BÖLGESİ ÖRNEĞİ


Polat S., Tümer Yıldız H. Ö.

Uluslararası hakemli tasarım ve mimarlık dergisi, no.15, pp.1-44, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Sahip oldukları sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerle,

kentsel kimliğin ve belleğin sürdürülmesi açısından

büyük önem taşıyan kültürel miras alanlarının korunmasında

ve geliştirilmesinde kentsel tasarım önemli bir rol oynamaktadır.

Amaç: Bu araştırma, 2014 yılında UNESCO kültür mirası

olarak tescillenen Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım

sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik öneriler geliştirmek

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, Bursa ve Cumalıkızık

Alan Yönetim Planı hedefleri ve yapılan alan analizleri

doğrultusunda kentlilerin bölgeye yönelik algılarını,

memnuniyetlerini ve beklentilerini ölçmek için 370 adet AVM

kullanıcısıyla anket ve 22 yerel esnafla derinlemesine görüşme

yapılmıştır. 2015 yılında gerçekleştirilen çalışmada Etik

Kurul ve ilgili AVM’lerin onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar

ortamında SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiş, Ki

Kare Testi ve Korelasyon analiziyle değişkenler arasındaki

ilişkiler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bulgular: Anketlere

göre Hanlar Bölgesi’nde kentsel tasarım açısından en fazla

öne çıkan sorun ve beklentilerin erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi,

ölçek-karakter ilişkisi, karma işlev dengesi, kamusal-özel

mekan dengesi ve kalitesi ve yoğunluk-kullanım ilişkisinde,

görüşmelere göre ise, yönetişim ve katılım, karma işlev dengesi,

ölçek-karakter ilişkisi, erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi,

sürdürülebilir yapılar ve çevreler başlıklarında odaklandığı

saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, Hanlar Bölgesi’nde öne

çıkan kentsel tasarım problemleri doğrultusunda Hanlar Bölgesi’ndeki

kullanıcı profilinin geliştirilmesine, bölgeye yönelik

algıyı güçlendirmeye, bölgenin kullanımını arttırmaya,

bölgede katılımcı kentsel tasarım çalışmalarını geliştirmeye

yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katılımcı