Kitle İletişim Araçları ve Tıp Etiği


Creative Commons License

Erer S.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.3, pp.24-28, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mass media, regarded as the 4th power, is an important power on management and direction of societies in short-term and development of the society and executive, legislative and judicial branches in long term. It is unavoidable for mass media to be involved in health/medicine with the aim of informing/notifying. Health/medicine (diseases, symptoms, and diagnostic and treatment methods) has enormous and continuously renewed information. So, misinforming and biased informing is unacceptable. Therefore, accurate and reliable health journalism depends on the quality of information, regular control mechanism and specialization. Health care institutions and employees, universities, professional associations have an important role on this matter. In this paper, the place of medicine in newspapers, radio, TV and internet which are the most effective agents of mass media is assessed and some suggestions are offered.

Günümüzde dördüncü kuvvet olarak kabul edilen medya (kitle iletişim araçları), kısa vadede toplumların yönetimi ve
yönlendirilmesinde, uzun vadede toplumların gelişmesi ile yasama, yürütme ve yargı güçlerinin kullanılma biçimlerinin
şekillendirilmesinde önemli bir kuvvettir. Amacı bilgi/haber vermek olan bu araçların tıp alanında söz sahibi olmaları
kaçınılmazdır. Tıp, hastalık, semptomlar, tanı ve tedavi yöntemleri çerçevesinde çok geniş ve sürekli yenilenen bir bilgi
birikimine sahiptir. Böyle bir alanda verilecek olan bilginin içeriğinin yanlı ve yanlış olması kabul edilemez. Doğru ve güvenilir sağlık haberciliği, verilecek olan bilginin kalitesine, düzenli bir denetleme mekanizmasına ve yeterli uzmanlaşmaya bağlıdır. Bu konuda sağlık kurumlarına ve çalışanlarına, üniversitelere, meslek derneklerine de önemli görevler düşmektedir. Bu makalede, tıbbın kitle iletişim araçları arasında insanlar üzerinde en çok etkiye neden olan
gazete, radyo, televizyon ve internetteki yeri tıp etiği açısından değerlendirilmekte ve sorunlara karşı öneriler sunulmaya
çalışılmaktadır.